Imatge de curs Treball Final de Màster (3501MO3340/2024)
Curs acadèmic 2024/25
Elaboració i defensa davant d'un tribunal, d'un treball original dins del context de la readaptació.
Imatge de curs Metodologia aplicada a la readaptació (3501MO3339/2024)
Curs acadèmic 2024/25
Partint de l'evidència científica: Metodologia del treball de la força. Metodologia del treball de la resistència cardiovascular. Metodologia per a la millora del rang de moviment. Bases generals del treball del sistema sensoriomotor. Metodologia per a la millora de la capacitat de repetició de canvis de direcció. Metodologia del treball estabilitzador de tronc.Treball coordinatiu en les fases de readaptació. Treball estabilitzador com compensatori de les càrregues de competició.
Imatge de curs Bases metodològiques aplicades a la investigació (3501MO3338/2024)
Curs acadèmic 2024/25
Mètodes de cerca bibliogràfica a les bases de dades relacionades amb les ciències de l'esport. Metodologies qualitatives i quantitatives en ciències de l'esport i la readaptació esportiva. Disseny, validació i ús d'instruments quantitatius en investigació aplicada a la readaptació. Anàlisi de les dades qualitatives i quantitatives a partir d'estudis previs en readaptació a l'activitat física i la competició esportiva. Interpretació d'evidències empíriques dins el context teòric de les ciències de l'esport.
Imatge de curs Aplicació de la readaptació a l'activitat física i la competició esportiva (3501MO3337/2024)
Curs acadèmic 2024/25
Aplicació pràctica de la readaptació a la competició esportiva. - Aplicació pràctica 1: la tendinopatia patelar crònica. Esport de referència: voleibol. - Aplicació pràctica 2: la lesió del LCA. Esport de referència: bàsquet. - Aplicació pràctica 3: la lesió isquiosural. Esport de referència: futbol. - Aplicació pràctica 4: lesions mecàniques de la columna vertebral a nivell lumbar. Esport de referència: tennis. - Aplicació pràctica 5: inestabilitat de la cintura escapular. Esport de referència: tennis. - Aplicació pràctica 6: alteració del complex inguinal. Esport de referència: futbol / tennis. - Aplicació pràctica 7: esquinç del lligament lateral extern del turmell. Esport de referència: futbol. Mesures de recuperació passives. Aplicació pràctica de la readaptació a l'activitat física per a la millora de la salut. - Aplicació del treball d'estabilitat de tronc com a metodologia comuna en la readaptació a l'activitat física en relació amb la salut. - Readaptació a l'activitat després dolor mecànic de la columna vertebral.
Imatge de curs Planificació i programació (3501MO3336/2024)
Curs acadèmic 2024/25
Classificació dels esports. Principis de l'entrenament esportiu adaptats a la readaptació. Classificació i dinàmica de les càrregues de treball. Control de la càrrega en les fases de readaptació. Interconnexió de les càrregues de treball. Introducció a la planificació i progressió de la readaptació esportiva.
Imatge de curs Valoració i control del procés de readaptació (3501MO3335/2024)
Curs acadèmic 2024/25
Control de la força i la potència muscular mitjançant càrregues gravitatòries. Control de la força i la potència muscular mitjançant càrregues inercials. Control de la velocitat: realització de test mitjançant la utilització de cèl·lules fotoelèctriques. Estudi i control de la capacitat de realització de canvis de direcció. Valoració de les capacitats perceptives: proves de camp. Valoració de la resistència cardiovascular. L'amplitud de moviment. Valoració i relació amb la lesió com a factor de risc. Valoració mitjançant sistemes integrats: anàlisi cinemàtica, electromiografia de superfície (EMGS) i plataforma de forces. ) Estudi passiu de les característiques mecàniques del múscul: la tensiomiografia (TMG).
Imatge de curs Psicologia en l'esportista en procés de recuperació (3501MO3334/2024)
Curs acadèmic 2024/25
Bases per a la comprensió de l'estructura emocional de l'esportista lesionat. Psicologia de la intervenció en l'esportista en procés de recuperació. Avaluació de l'impacte de la lesió al model de carrera de l'esportista d'elit. Relaxació i metidatición com tècniques patra el control de l'ansidad. Tècniques i mètodes d'avaluació psicològica de l'esportista lesionat.
Imatge de curs Incidència lesiva i factors de risc de lesió (3501MO3333/2024)
Curs acadèmic 2024/25
Incidència lesiva. - Concepte de lesió. - Repercussió de salut, social i econòmica. - Estudi i planificació del pla de prevenció i readaptació. - Localització corporal de les lesions habituals. - Gravetat lesiva. Factors de risc. - Classificació dels factors de risc. - Els factors de risc extrínsecs. - Factors intrínsecs més relacionats amb el procés de readaptació: Les lesions prèvies; El dèficit de força; Capacitat d'explosivitat; La fatiga muscular; Laxitud articular; Diferències de gènere. - Factors neuromusculars.
Imatge de curs Patologia, fisiopatologia i mecanisme lesiu (3501MO3332/2024)
Curs acadèmic 2024/25
Generalitats dels mecanismes lesius. - Tipus de càrregues lesives. - Propietats elàstiques dels teixits de l'aparell locomotor. - Conceptes de lesió per mecanisme agut i lesió per sobreús. Mecanismes lesius en l'esport. - Lesions per contacte i lesions sense contacte. - Lesions articulars de l'extremitat inferior i mecanismes associats. - Lesions articulars de l'extremitat superior i mecanismes associats. - Lesions articulars del tronc. - Lesions musculars i tendinoses i mecanismes associats. La intervenció quirúrgica en l'esportista lesionat. Fisiopatologia i procés de recuperació del teixit lesionat. - Alteració fisiològica produïda per la lesió. - Fases del procés lesiu: consecució de la curació del teixit. - Intervenció terapèutica al tendó lesionat. - Evolució clínica de la lesió tendinosa crònica. Progressió de la fase de curació biològica a la fase inicial de readaptació. - Intervenció terapèutica en el múscul lesionat. - Evolució clínica de la lesió muscular. Progressió de la fase de curació biològica a la fase inicial de readaptació. - La lesió lligamentosa de llarga evolució: el LCA i el seu procés de recuperació; aspectes col·laterals a tenir en compte
Imatge de curs Fonaments de la readaptació a l'activitat física i la competició esportiva (3501MO3331/2024)
Curs acadèmic 2024/25
Introducció a la readaptació a l'activitat física i l'esport. Fases de recuperació de l'esportista lesionat. Antecedents relacionats amb el concepte de readaptació. Anàlisi actual de la situació. Àrees de coneixement en què es basa la readaptació. La readaptació en la investigació actual relacionada amb l'esport. Patologia en l'esport. Biomecànica lesiva. Qualitats físiques. Característiques de l'esport. Fonaments de l'entrenament esportiu.