Imatge de curs Joventut, consums, espai públic i esports (3501MO3095/2023)
Curs acadèmic 2023/24

Aquesta assignatura es planteja com una reflexió sistemàtica entorn les relacions dels joves amb la salut, l'exclusió social, l´espai públic, l'oci i l'esport, a partir de dos elements explicatius bàsics d'aquestes relacions: els consums i les identitats. A partir de una aproximació antropològica intentem així clarificar la importància de la salut i de loci des de un punt de vista sociocultural com l'àmbit en el qual la biografia de les persones s'encarna en la seva corporalitat i la seva vida quotidiana. D'aquesta manera, la temàtica pot tenir interès, no només teòric, sinó també pràctic.

Alguns dels eixos a partir dels quals treballarem són:

- L´espai urbà i les identitats juvenils: Coneixement de les discussions multidisciplinars i transdisciplinars al voltant del concepte d'estil de vida i els seves relacions amb l´esport i el espai públic. Discutir les articulacions entre pràctiques i discursos en el cas de les relacions entre joves i espais públics. Presentació de diferents casos i metodologies possibles per intervenir en aquestes situacions.

- Els determinants socials i culturals de la salut. Salut i coneixement avançat del concepte especialitzat de "processos de salut / malaltia / atenció" i les seves alternatives paradigmàtiques. Les seves aplicacions en l'àmbit de les joventuts. Anàlisis dels informes de l'OMS sobre "Determinants socials en salut".

- Població juvenil i salut: coneixement científic profund dels seus aspectes estructurals i dinàmics, tant des d'un punt de vista teòric especialitzat com empíric, focalitzat en aquest últim cas en els nivells Catalunya-Espanya-Europa.

- Joventut, malestars i aflicció. Una aproximació al patiment psíquic i social en les societats contemporànies. Anàlisi de les estratègies expertes i profanes de donar resposta a el dolor. S’inclouen aquí, alhora, projectes d’intervenció i pràctiques adreçades a la salut emocional i processos subjectius i relacionals implicats.

Es partirà dels plantejaments de lAntropologia, i més concretament de l'Antropologia mèdica i de l’Antropologia urbana, encara que quan sigui necessari s'utilitzaran les aportacions de la sociologia, la història o la psicologia, fonamentalment. Una de les eines de treball d'aquesta assignatura seran els estudis de cas.


Imatge de curs Joventut, educació, lleure i participació (3501MO3094/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Hermenèutica de l'acció educativa amb joves. Comprensió detallada i fonamentada dels límits, possibilitats i problemàtiques específiques dels principals àmbits educatius que treballen amb joves: sistema educatiu formal; animació sociocultural i educació en el lleure, educació social especialitzada. Teories polítiques i pedagògiques sobre la participació social i institucional. Taxonomies sobre tipus, formes i nivells de participació: simple, consultiva, projectiva i metaparticipació. Formació avançada en mètodes i tècniques per promoure i optimitzar la participació en les institucions educatives juvenils. La participació juvenil a nivell local. Associacionisme i joventut. Descripció i anàlisi de bones pràctiques de participació juvenil. La investigació en educació i participació en l'àmbit de la joventut. La investigació participativa. La innovació socioeducativa i els joves. L'aprenentatge servei com a exemple de metodologia educativa essencialment participativa.
Imatge de curs Joventut i transicions (3501MO3093/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Enfocaments teòrics i metodològics sobre la joventut. Els marcs teòrics de la sociologia de la joventut. El concepte i els ancoratges en els diferents marcs teòrics. La joventut i les transicions. L'enfocament biogràfic dels itineraris formatius, laborals i d'emancipació econòmica i familiar dels joves. Mètodes, enfocaments, models i principals instruments en investigació sobre les trajectòries de la població jove. Perspectiva comparada de les transicions juvenils.
Imatge de curs Joventut i Comunicació (3501MO2711/2023)
Curs acadèmic 2023/24
La imatge dels joves i la construcció d’estereotips en els mitjans (informació, ficció, publicitat). El rol dels mitjans com a agents socialitzadors, diferències segons edat i gènere. La fanfiction i cultura dels fans. Els consums mediàtics i els significats en la construcció de la identitat dels joves. La nova realitat de la identitat digital. Els tòpics sobre la competència audiovisual dels joves. La dimensió cognitiva i mobilitzadora de les emocions. La comunicació en el treball social i educatiu amb joves. Anàlisi, disseny i avalaució de propostes d’edu-comunicació. El repte de la educació audiovisual o mediàtica. El nou paper de la comunicació en les institucions, les empreses i les associacions juvenils: El pla de comunicació. Criteris especialitzats per a comunicar amb èxit a periodistes i usuaris. Anàlisi i creació de continguts avançats a partir de les eines de la web 3.0 aplicats als serveis de joventut.
Imatge de curs La joventut en l'era de la globalització (3501MO2706/2023)
Curs acadèmic 2023/24
L'assignatura té un caràcter introductori i pretén familiaritzar l'alumne en el concepte de joventut com a condició social i categoria científica, tot presentant les grans escoles teòriques i disciplines que han abordat l'estudi de la joventut. S'estructura en quatre grans temes: teoria i història de la joventut; globalització i espai públic; la joventut a través del cinema; cultures i moviments juvenils contemporanis.
Imatge de curs Pràctiques (3157G03037/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Experiència en la pràctica integrada de les Arts Escèniques, per tal d'aplicar els coneixements adquirits en l'aprenentatge universitari. Possibilitat de treballar en una companyia teatral o empresa del sector de les arts escèniques, institució cultural o administració pública dedicada a les arts escèniques.
Imatge de curs Seminaris complementaris (3157G03036/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Amb aquest mòdul pretenem introduir l'alumne, davant les possibilitats i opcions que pot oferir-li el futur professional. Davant el repte de convertir-se en futurs professionals de les arts escèniques, volem oferir el coneixement de totes aquelles eines i plataformes tècniques del moment. Aquest mòdul es divideix en tres grans blocs: D'una banda volem donar a conèixer als estudiants noves sortides professionals. En segon lloc, volem formar-los en les últimes tendències i les últimes tecnologies en el panorama de les arts escèniques. Per finalment convidar a professionals en actiu que ajudin als nostres estudiants a través de la seva experiència a descobrir com pot ser el seu lloc al mercat laboral.
Imatge de curs Tecnologies audiovisuals (3157G03035/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Estudi de les diferents tecnologies relaciones amb l’audiovisual com a complement dels coneixements de l’escena en viu. L’assignatura es proposa com a objectiu dotar a l’alumne d’arts escèniques d’un coneixement específic de l’univers tècnic pel que fa als tractaments del so i la imatge.
Imatge de curs Interpretació escènica : Veu II (3157G03034/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Estudi pràctic i teòric de la tècnica vocal parlada, dicció, projecció i anatomia de la veu.
Imatge de curs Interpretació escènica : Dansa II (3157G03033/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aprofundir en el coneixement del propi cos a partir de la pràctica del moviment. Estudi del cos com a eina creativa. Aplicació i desenvolupament de la composició. Adquirir eines per a l'anàlisi i la recerca en dansa.
Imatge de curs Escena en espais públics (3157G03032/2023)
Curs acadèmic 2023/24
El carrer suggereix infinites possibilitats artístiques. Cada territori, temps o habitant són un univers. En mans de les treballadores culturals recaurà la tasca de ser capaces d’escoltar la història de cada lloc, de llegir les pistes que revela l’urbanisme de cada ciutat, d'estudiar les perspectives que aquesta ofereix com a escenari, i copsar la manera de viure i entendre la vida de les persones que hi habiten. Aquesta assignatura té com a objetiu recórrer la història contemporània de les arts de carrer europees, així com dur a la pràctica els coneixements adquirits a classe a partir de diversos exercicis escènics als carrers Salt i Girona.
Imatge de curs Treball final del grau (3157G03031/2023)
Curs acadèmic 2023/24
El projecte o Treball de Final de grau (TFG), com matèria que forma part dels plans d'estudis, és un treball de síntesi individual, que es realitza en el tram final dels estudis sota la supervisió d'un tutor/a, i que és avaluat per una comissió creada a aquest efecte. El TFG ha de permetre a l'estudiant posar de manifest que sap aplicar, de manera integrada, els diferents continguts de la titulació en l'estudi d'una temàtica al disseny d'una aplicació o a la resolució d'un problema concret del seu àmbit professional.
Imatge de curs Gestió i Producció Teatrals (3157G03028/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Estudi de la supervisió de tots els aspectes relatius a la realització global de l'obra. La relació de la producció amb els tècnics i el director de l'obra. Estudi de l'entorn legal, econòmic i empresarial amb especial atenció a la captació de fons. Així mateix, s'inclou la gestió d'equipaments culturals com a nova àrea de la gestió de les arts escèniques.
Imatge de curs Direcció escènica: metodologia i desenvolupament del projecte (3157G03027/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta matèria teòrica i pràctica es planteja com una aproximació a la Direcció escènica. De la idea al muntatge, i del muntatge al mercat. Des de les moltes maneres d'entendre l'ofici, contemporànies o no, a la reflexió al voltant de les implicacions ètiques, polítiques o pressupostàries de les nostres decisions. Un recorregut a partir de treballs pràctics on experimentarem amb models, estratègies i metodologies molt diferents.
Imatge de curs Interpretació escènica: comportament humà (3157G03022/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Estudi pràctic i teòric de les diferents tècniques d'interpretació que permeten la reproducció del comportament humà. Ser un altre, el pensament i la fisicitat.