Imatge de curs Dimensió econòmica del mercat turístic (3160G01003/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Dimensió econòmica del mercat turístic. Es fa una introducció microeconòmica a la visió global del mercat turístic, atenent als principals elements com l'oferta i la demanda, així com el seu comportament davant els canvis que experimenta el mercat. També s'analitza el comportament dels agents de l'oferta i la demanda.
Imatge de curs Italià inicial (3108G01104/2023)
Curs acadèmic 2023/24
El mòdul està plantejat com una introducció a la llengua italiana. Es treballaran les nocions bàsiques d'ús de la llengua oral i escrita, amb especial incidència en l'aspecte comunicatiu, i aspectes del context cultural corresponent a la llengua estudiada.
Imatge de curs La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme (3102G05031/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Temes i reflexions sobre arquitectura i urbanisme, especialment sobre la naturalesa i les idees de l'arquitectura i l'urbanisme presents en la història cultural fins a l'actualitat. L'assignatura posarà l'èmfasi en les qüestions relatives als conceptes de ciutat i d'espai urbà i, en el seu cas, a les fórmules per a materalizar-los al llarg del temps.
Imatge de curs Gramàtica normativa i ortografia de l'espanyol (3102G00014/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta assignatura avalua la correcció lingüística en l'ús de l'espanyol, especialment en contextos que provoquen generalment dubtes a l'usuari. Així demana a l'estudiant coneixements d'ortografia i de gramàtica normativa, així com saber escriure amb coherència i cohesió.