Imatge de curs Tourism Destination Management (3501MO3399/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Les destinacions turístiques són zones geogràfiques visitades pels turistes. Les millores en les tecnologies del transport, les polítiques frontereres més obertes i l'augment de les classes mitjanes han contribuït a la democratització dels viatges i, amb això, pràcticament qualsevol zona del món s'ha convertit en una destinació turística real o potencial. Atès que el turisme és una activitat econòmica i el desenvolupament del turisme pot esdevenir una important font d'ingressos per a les destinacions, tot tipus d'àrees administratives (països sobirans, regions, comarques i municipis) tenen interès potencial per desenvolupar i gestionar activitats turístiques al territori sota la seva jurisdicció, i atraure visitants i augmentar els ingressos per a les seves comunitats locals. Les organitzacions que s'encarreguen d'aquestes tasques es coneixen com a Organitzacions de Gestió de Destinacions (DMO) i la seva dimensió i complexitat són més grans, quan més gran és la zona geogràfica sota la seva jurisdicció. S'ocupa de les tasques de gestió dels directius de les destinacions pel que fa al desenvolupament de productes turístics, el màrqueting de destinacions i la marca de la destinació.
Imatge de curs Customer Relation Management (3501MO3398/2023)
Curs acadèmic 2023/24
La manera com un negoci es relaciona amb els seus clients es coneix com ‘customer relations’. L'objectiu és fidelitzar els clients existents i obtenir-ne de nous proporcionant millors relacions amb els clients i millors serveis que els que ofereix la competència. Per tant, el curs se centra en les pràctiques directives i de gestió per desenvolupar eficaçment les relacions amb els clients i el servei al client. Els sistemes de CRM, la gestió de la qualitat i la gestió dels visitants són àrees estratègiques en les què els gerents d'empreses turístiques i destinacions turístiques han de ser competents.
Imatge de curs Heritage Tourism Management (3501MO3397/2023)
Curs acadèmic 2023/24
El turisme cultural es refereix als viatgers que visiten o experimenten el patrimoni construït, una cultura viva o les arts contemporànies. Els seus recursos són tangibles o intangibles i es troben tant en entorns rurals com urbans. Les visites estan motivades per la voluntat de desenvolupar la pròpia identitat cultural, aprendre coses noves, passar temps amb amics i familiars, satisfer la curiositat o simplement aprofitar l'excés de temps. Per tant, el turisme cultural presenta una multitud de motius, recursos i experiències i és diferent per a cada persona i cada lloc visitat. En aquest context, una forma de veure els turistes culturals és pel seu interès en elements del passat: de turistes de patrimoni a turistes casuals (i fins i tot reticents). De la mateixa manera, totes les destinacions tenen llocs patrimonials visitats pels turistes, i aquests llocs també en major o menor mesura són 'gestionats', amb la seva estratègia centrada principalment en la gestió de la conservació i el visitant. El curs aportarà als alumnes les habilitats per comprendre el paper del patrimoni turístic (o el producte), el(s) mercat(s) i les estratègies de màrqueting, els impactes del turisme i altres
Imatge de curs Métodos de Investigación en el Turismo (3501MO3395/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Mètodes de recerca és una assignatura que capacita als estudiants per a dur a terme recerques acadèmiques. S’introdueix a l’alumne al disseny de projectes de recerca i de mètodes qualitatius i quantitatius que inclouen tècniques de recollida i d'anàlisi de dades, així com en aspetes sobre la validesa i fiabilitat de les dades i resultats.
Imatge de curs Dones i espais (3501MO2717/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Formació avançada en geografia i gènere: aproximacions teòriques i metodològiques. Gènere, espai i vida quotidiana en àrees rurals: principals temàtiques d'estudis i análisi en relació a les activitats socioeconòmiques. Gènere, espai i vida quotidiana en àrees urbanes. Reflexions teòriques entorn la ciutat i el gènere. Gènere i espais públics: noves perspectives d’intervenció. Gènere i medi ambient. Gènere, percepció i consciència ambiental. Ecofeminisme: dones i medi ambient.
Imatge de curs Pràcticum extra 2 (3108G01106/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aprofundiment dels coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes a la realitat empresarial del sector turístic, completant i complementant la seva formació teòrica amb l'experiència pràctica. Ampliació de l'assignatura Practicum.