Imatge de curs Salut i Qualitat de Vida en el treball (3501MO1752/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Salut laboral, els processos organitzatius i relacionals en contextos laborals. El concepte de risc psicosocial i la seva mesura en l'àmbit laboral. Promoció de la salut en l'àmbit laboral. La qualitat de vida en el treball. Identificació de factors de protecció i de risc en l'àmbit laboral. Estudi de necessitats i suport psicosocial.
Imatge de curs Desenvolupament i direcció de persones i equips (3501MO1751/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Coordinació de les polítiques de direcció de persones amb l'estratègia de l'organització. Tècniques d'avaluació del potencial i de competències per al desenvolupament de persones. La gestió del talent: identificació del talent en les organitzacions. Disseny i implantació de polítiques de gestió de plans de carrera i de successió. Plans de comunicació interna i polítiques de motivació de les persones. Optimització de recursos dels membres d'un grup de treball de cara a la cohesió del grup i a la consecució de resultats per desenvolupar el treball en equip.
Imatge de curs Estrategia, cultura, clima i comportament organitzacional (3501MO1750/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Interacció entre individu i organització. L'estructura organitzacional i la seva incidència sobre el comportament i les actituds dels seus membres. La importància dels grups en les organitzacions. Cultura organitzacional. La socialització organitzacional. El paper de la informació i la comunicació en les organitzacions. Mesurament del clima organitzacional. Influència dels estils de lideratge, els processos de comunicació i motivació i les polítiques de personal. Tècniques de negociació i resolució de conflictes en les organitzacions. Gestió i aplicació d'eines per a la resolució de conflictes, la negociació i mediació en l'àmbit laboral. Gestió dels recursos humans i estratègia de l'organització.
Imatge de curs Gestió de la prevenció de Riscos Laborals (3501MO1748/2023)
Curs acadèmic 2023/24
El desenvolupament de la cultura preventiva en les organitzacions (mesura, avaluació, planificació, implantació). Models d'excel·lència per a la gestió de la prevenció de riscos laborals. La integració de la prevenció en els sistemes avançats de gestió.
Imatge de curs Gestió de la Seguretat Social (3501MO1746/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Estudi del sistema de protecció de la seguretat social. Requisits d'accés, naixement dels drets a les prestacions i mecanismes de reclamació. Règim sancionador i responsabilitat.
Imatge de curs Selecció de personal i incorporació (3501MO1744/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aprendre i practicar totes les parts que comporta un procés de selecció. Des de la demanda fins a la incorporació de la persona seleccionada. Es treballarà cadascuna de les parts perquè l'estudiant, a l'acabar el mòdul, sàpiga com fer front a una selecció de personal. En l'apartat de psicometria es veuran els aspectes que es tenen en compte a l'hora de construir un test, així com els diferents test que hi ha en el mercat.
Imatge de curs Orientació i assessorament laboral (3501MO1743/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Models d'orientació laboral i professional. Sistemes i serveis d'orientació. Sistema Nacional de Qualificacions Professionals i certificació professional. Motivació i desenvolupament professional: ocupabilitat i desenvolupament de la identitat i la competència professional. Estratègies, tècniques i instruments d'orientació i assessorament professional. Orientació en contextos d'educació reglada i no reglada. Ocupació, salut i adaptació psicosocial. Col·lectius vulnerables. Emprenedoria i autoocupació. Orientació en processos de desvinculació laboral. Rol, competències i desenvolupament professional dels professionals de l'orientació.
Imatge de curs Economia del treball (3501MO1741/2023)
Curs acadèmic 2023/24
L'economia del treball. El mercat de treball en un món globalitzat. Perspectives laborals espanyoles i europees. Mecanismes reguladors: les institucions. Balanç de 3 anys de regressió econòmica: 2008-2011.
Imatge de curs Alemany I (3160G01018/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta assignatura introdueix als alumnes els aspectes més bàsics de la llengua alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe dins l'àmbit personal i professional, així com aspectes culturals i socioculturals.
Imatge de curs Francès I (3160G01013/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta assignatura comporta la introducció al nivell A1 que es reflecteix en el material de referència que s’usa en l’assignatura. Comporta l’adquisició de recursos expressius bàsics i la familiarització de l’estudiant amb un vocabulari bàsic de l’àmbit personal i professional.
Imatge de curs Francès II (3160G01014/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta assignatura comporta la consolidació del nivell A1 i la introducció al nivell A2 com es reflecteix en els materials de referència de l’assignatura. Comporta el desenvolupament d’habilitats comunicatives bàsiques relacionades amb l’àmbit tant personal com professional.
Imatge de curs Eines i recursos per a la comunicació de la ciència (3501DC0064/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquest curs té l’objectiu de posar a l’abast un conjunt de recursos per comunicar la recerca i fer-la accessible per al públic no expert amb un to entenedor i divulgatiu. La matèria s’impartirà en sessions presencials, pràctiques i diversos materials.
Imatge de curs Contrastos d'hipòtesis i modelització amb SPSS (3501DC0063/2023)
Curs acadèmic 2023/24
En aquest curs s’expliquen els conceptes de contrastos d’hipòtesis, estimació puntual i per interval. També s’explica la inferència d’una i de dues poblacions i el model de regressió lineal. Les sessions van acompanyades d’una part de teoria i es combinen amb una part pràctica utilitzant l’SPSS i facilitant la interpretació dels resultats.
Imatge de curs Alemany II (3160G01019/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta assignatura és la continuació de l'assignatura Alemany I. S'aprofundeix en els coneixements i competències lingüístiques de la llengua alemanya amb l'àmbit personal i professional, amb un enfoc comunicatiu i pragmàtic.
Imatge de curs Collaboration Management in Tourism (3501MO3400/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Mentre que en moltes indústries i administracions públiques les relacions dominants són intraorganitzatives, en el sector turístic, les relacions interorganitzatives són especialment rellevants. Per tant, predominen les xarxes interorganitzatives com ara les associacions publico-privades, cadenes de subministrament, clústers, relacions intergovernamentals, organitzacions comunitàries i xarxes de múltiples grups d'interès. Aquestes xarxes i la governança turística, entesa com un procés de realització d'activitats coordinades entre actors públics, privats i cívics, són un aspecte de gran relevància dins de la matèria. Aquesta necessitat de cooperació no es limita al negoci turístic tradicional, sinó que s'estén a tots els sectors econòmics, els productes i serveis, els quals són directament o indirectament utilitzats pels turistes que visiten la destinació. Per això, en aquest curs es discuteixen alguns models i mecanismes conceptuals disponibles per als directius de la destinació, i per a les comunitats locals, per intentar implementar estratègies mitjançant la cooperació.