Imatge de curs Curs introductori de llengua i cultura catalanes (3100RC0003/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Curs de nivell A1 de català, organitzat pel Servei de Llengües Modernes (SLM) juntament amb l’OI (Oficina Internacional) de la Universitat de Girona, adreçat a estudiants Erasmus i personal de mobilitat que acaben d’arribar a la Universitat de Girona. El curs introductori sobre llengua i cultura catalanes ofereix als estudiants un primer contacte amb la llengua, amb un curs dissenyat virtualment per tal que l’alumnat, de forma autònoma però sempre amb l’acompanyament del professorat, pugui aprendre la llengua a través de diversos recursos com vídeos, jocs, audicions, lectures i exercicis de gramàtica. El curs també té com a objectiu introduir els estudiants a la cultura i la societat catalana a través d'una breu ressenya de la història, la geografia, les tradicions, etc. de Catalunya. El curs està dissenyat per fer que la cultura catalana esdevingui viva per als estudiants, que s'espera que participin en viatges i visites culturals pel territori. Calendari i estructura El curs virtual consta de 50 hores de treball per part de l’estudiant (45 h de llengua + 5 h de cultura). L’aula virtual amb tots els materials i les activitats que es realitzen durant el curs és a la plataforma Moodle de la UdG. El curs està dividit en 5 unitats.
Imatge de curs Auditoria de Recursos Humans (3501MO1753/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Metodologia per a les auditories de gestió i la millora sistemàtica de processos en Recursos Humans. Instruments d'avaluació i anàlisi del sistema de gestió de recursos humans. El quadre de comandament integral. Els sistemes d'informació per a la presa de decisions empresarials en matèria de gestió de recursos humans.
Imatge de curs Polítiques d'ocupació (3501MO1742/2023)
Curs acadèmic 2023/24
La situació actual de l'ocupació en el marc europeu, espanyol i català. Tendències de futur de les polítiques d'ocupació: les directrius d'ocupació per als Estats Membres i l'afavoriment de la ocupabilitat per la via del principi d'aprenentatge permanent. L'estructura pública de l'ocupació a Espanya i a les comunitats autònomes: l'assumpció de noves competències en l'àmbit del mercat de treball i la seva complementarietat amb l'àmbit privat. Els reptes de les polítiques actives d'ocupació: la col·locació de col·lectius de difícil inserció en el mercat de treball, la millora de la intermediació, les últimes propostes per a la millora de la formació professional per a l'ocupació. La conjugació de les polítiques de flexiseguretat amb les polítiques passives d'ocupació: la nova finalitat de les prestacions d'atur. ATENCIÓ: Aquesta asignatura "Polítiques d'Ocupació" s'avaluarà de forma conjunta amb la realització de l'assignatura Estratègies Legals en les relacions laborals. Això, sense perjudici de que l'alumne tingui el dret a matricular-se només d'una de les assignatures. En aquests casos, el professorat responsable establirá un sistema específic d'avaluació de l'assignatura matriculada respectant la proporcionalitat del pes de l'assignatura escollida respecte de l'altra.
Imatge de curs Tourism Economics (3501MO3394/2023)
Curs acadèmic 2023/24
L'assignatura Economia del Turisme té el propòsit d'introduir la importància del turisme per a les economies globals, nacionals i regionals i els seus impactes econòmics positius i negatius. Estudia l'oferta i la demanda del turisme i el funcionament del mercat turístic, que és un mecanisme global per a l'assignació de recursos. L'assignatura familiaritza als estudiants amb els conceptes teòrics i les seves crítiques, desenvolupa la seva capacitat per avaluar els impactes econòmics del turisme, comprendre l'assignació de recursos econòmics i ambientals (socials, culturals, naturals) a través del turisme i aplicar els coneixements teòrics a casos pràctics.
Imatge de curs Environmental Economics in Tourism (3501MO3393/2023)
Curs acadèmic 2023/24
El curs proporciona instruments a nivell de polítiques, predominantment basatdes en el mercat i que es produeixen a nivell mundial, nacional i regional, emfatitzant els aspectes ambientals del desenvolupament turístic.
Imatge de curs Environmental Management in Tourism (3501MO3392/2023)
Curs acadèmic 2023/24
El curs es centra en temes de gestió ambiental des del punt de vista de les empreses que operen a la indústria turística. El programa inclou exemples sòlids de la vida real i molts estudis de casos reals del sector públic i privat.
Imatge de curs Tourism in the European Union (3501MO3391/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Es tracta d’un curs especialitzat i dissenyat per centrar-se en la formulació de polítiques turístiques a nivell supranacional, com ara el nivell de la UE i el nivell mundial de l’ONU.
Imatge de curs Tourism Policy (3501MO3390/2023)
Curs acadèmic 2023/24
El paper tradicional de la gestió de projectes és posar en marxa un procés que eviti falles. Aquests processos ajuden a garantir la previsibilitat. El curs inclou algunes característiques innovadores com a principis de gestió de projectes àgils i l'apoderament dels empleats per autoorganitzar projectes de principi a fi i convertir les seves idees innovadores en realitat, que permeten fer front a la incertesa i altres desafiaments de la gestió de projectes de forma eficaç.
Imatge de curs Pscologia clínica d'adults (3101IP0018/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Els continguts es desenvoluparan a través dels següents blocs temàtics: • Fonaments teòrics de la Psicologia Clínica• Fonaments teòrics i metodològics en psicopatologia general i d'adults: Concepte i història de la psicopatologia, Models en Psicopatologia, Classificació i diagnòstic, Psicopatologia dels processos psicològics bàsics II: alteracions de la consciència i identitat, alteracions de la memòria, alteracions del pensament alteracions de la percepció, alteracions del control dels impulsos). • Principals trastorns de l'edat adulta• Avaluació i diagnòstic en psicologia clínica d'adults• Tècniques i programes de tractament• Intervenció en Psicologia Clínica
Imatge de curs Psicologia clínica infantil (3101IP0017/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Concepte i història de la psicopatologia de la infantesa i l'adolescència. 2. Models en Psicopatologia de la infantesa i l'adolescència. 3. Classificació de la Psicopatologia infantil. 4. Diagnòstic en Psicologia clínica infantil. 5. Causes generals dels trastorns mentals en la infantesa i l'adolescència. 6. Principals trastorns d'inici en la infantesa i l'adolescència 7. Models i tècniques d'intervenció en psicologia clínica de la infantesa i l'adolescència. 8. Intervenció psicològica en retard mental i trastorns del desenvolupament. 9. Intervenció psicològica en trastorns del comportament pertorbador. 10. Intervenció psicològica en trastorns emocionals. 11. Intervenció psicològica en trastorns de les funcions corporals bàsiques.
Imatge de curs Psicologia dels grups i les organitzacions (3101IP0016/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Psicologia dels grups: estructura del grup, xarxes grupals de comunicació, relacions intergrupals, processos de diferenciació categorial, grups orientats a la tasca.
Psicologia de les organitzacions: tipus d'organitzacions, interacció individu-organització, poder, lideratge i presa de decisions, canvi de la cultura organitzacional, avaluació psicològica en les organitzacions, intervenció psicosocial en el treball i les organitzacions.