Imatge de curs Auditoria de Recursos Humans (3501MO1753/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Metodologia per a les auditories de gestió i la millora sistemàtica de processos en Recursos Humans. Instruments d'avaluació i anàlisi del sistema de gestió de recursos humans. El quadre de comandament integral. Els sistemes d'informació per a la presa de decisions empresarials en matèria de gestió de recursos humans.
Imatge de curs Polítiques d'ocupació (3501MO1742/2023)
Curs acadèmic 2023/24
La situació actual de l'ocupació en el marc europeu, espanyol i català. Tendències de futur de les polítiques d'ocupació: les directrius d'ocupació per als Estats Membres i l'afavoriment de la ocupabilitat per la via del principi d'aprenentatge permanent. L'estructura pública de l'ocupació a Espanya i a les comunitats autònomes: l'assumpció de noves competències en l'àmbit del mercat de treball i la seva complementarietat amb l'àmbit privat. Els reptes de les polítiques actives d'ocupació: la col·locació de col·lectius de difícil inserció en el mercat de treball, la millora de la intermediació, les últimes propostes per a la millora de la formació professional per a l'ocupació. La conjugació de les polítiques de flexiseguretat amb les polítiques passives d'ocupació: la nova finalitat de les prestacions d'atur. ATENCIÓ: Aquesta asignatura "Polítiques d'Ocupació" s'avaluarà de forma conjunta amb la realització de l'assignatura Estratègies Legals en les relacions laborals. Això, sense perjudici de que l'alumne tingui el dret a matricular-se només d'una de les assignatures. En aquests casos, el professorat responsable establirá un sistema específic d'avaluació de l'assignatura matriculada respectant la proporcionalitat del pes de l'assignatura escollida respecte de l'altra.
Imatge de curs Tourism Economics (3501MO3394/2023)
Curs acadèmic 2023/24
L'assignatura Economia del Turisme té el propòsit d'introduir la importància del turisme per a les economies globals, nacionals i regionals i els seus impactes econòmics positius i negatius. Estudia l'oferta i la demanda del turisme i el funcionament del mercat turístic, que és un mecanisme global per a l'assignació de recursos. L'assignatura familiaritza als estudiants amb els conceptes teòrics i les seves crítiques, desenvolupa la seva capacitat per avaluar els impactes econòmics del turisme, comprendre l'assignació de recursos econòmics i ambientals (socials, culturals, naturals) a través del turisme i aplicar els coneixements teòrics a casos pràctics.
Imatge de curs Environmental Economics in Tourism (3501MO3393/2023)
Curs acadèmic 2023/24
El curs proporciona instruments a nivell de polítiques, predominantment basatdes en el mercat i que es produeixen a nivell mundial, nacional i regional, emfatitzant els aspectes ambientals del desenvolupament turístic.
Imatge de curs Environmental Management in Tourism (3501MO3392/2023)
Curs acadèmic 2023/24
El curs es centra en temes de gestió ambiental des del punt de vista de les empreses que operen a la indústria turística. El programa inclou exemples sòlids de la vida real i molts estudis de casos reals del sector públic i privat.
Imatge de curs Tourism in the European Union (3501MO3391/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Es tracta d’un curs especialitzat i dissenyat per centrar-se en la formulació de polítiques turístiques a nivell supranacional, com ara el nivell de la UE i el nivell mundial de l’ONU.
Imatge de curs Tourism Policy (3501MO3390/2023)
Curs acadèmic 2023/24
El paper tradicional de la gestió de projectes és posar en marxa un procés que eviti falles. Aquests processos ajuden a garantir la previsibilitat. El curs inclou algunes característiques innovadores com a principis de gestió de projectes àgils i l'apoderament dels empleats per autoorganitzar projectes de principi a fi i convertir les seves idees innovadores en realitat, que permeten fer front a la incertesa i altres desafiaments de la gestió de projectes de forma eficaç.
Imatge de curs Pscologia clínica d'adults (3101IP0018/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Els continguts es desenvoluparan a través dels següents blocs temàtics: • Fonaments teòrics de la Psicologia Clínica• Fonaments teòrics i metodològics en psicopatologia general i d'adults: Concepte i història de la psicopatologia, Models en Psicopatologia, Classificació i diagnòstic, Psicopatologia dels processos psicològics bàsics II: alteracions de la consciència i identitat, alteracions de la memòria, alteracions del pensament alteracions de la percepció, alteracions del control dels impulsos). • Principals trastorns de l'edat adulta• Avaluació i diagnòstic en psicologia clínica d'adults• Tècniques i programes de tractament• Intervenció en Psicologia Clínica
Imatge de curs Psicologia clínica infantil (3101IP0017/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Concepte i història de la psicopatologia de la infantesa i l'adolescència. 2. Models en Psicopatologia de la infantesa i l'adolescència. 3. Classificació de la Psicopatologia infantil. 4. Diagnòstic en Psicologia clínica infantil. 5. Causes generals dels trastorns mentals en la infantesa i l'adolescència. 6. Principals trastorns d'inici en la infantesa i l'adolescència 7. Models i tècniques d'intervenció en psicologia clínica de la infantesa i l'adolescència. 8. Intervenció psicològica en retard mental i trastorns del desenvolupament. 9. Intervenció psicològica en trastorns del comportament pertorbador. 10. Intervenció psicològica en trastorns emocionals. 11. Intervenció psicològica en trastorns de les funcions corporals bàsiques.
Imatge de curs Psicologia dels grups i les organitzacions (3101IP0016/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Psicologia dels grups: estructura del grup, xarxes grupals de comunicació, relacions intergrupals, processos de diferenciació categorial, grups orientats a la tasca.
Psicologia de les organitzacions: tipus d'organitzacions, interacció individu-organització, poder, lideratge i presa de decisions, canvi de la cultura organitzacional, avaluació psicològica en les organitzacions, intervenció psicosocial en el treball i les organitzacions.
Imatge de curs Salut i Qualitat de Vida en el treball (3501MO1752/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Salut laboral, els processos organitzatius i relacionals en contextos laborals. El concepte de risc psicosocial i la seva mesura en l'àmbit laboral. Promoció de la salut en l'àmbit laboral. La qualitat de vida en el treball. Identificació de factors de protecció i de risc en l'àmbit laboral. Estudi de necessitats i suport psicosocial.
Imatge de curs Desenvolupament i direcció de persones i equips (3501MO1751/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Coordinació de les polítiques de direcció de persones amb l'estratègia de l'organització. Tècniques d'avaluació del potencial i de competències per al desenvolupament de persones. La gestió del talent: identificació del talent en les organitzacions. Disseny i implantació de polítiques de gestió de plans de carrera i de successió. Plans de comunicació interna i polítiques de motivació de les persones. Optimització de recursos dels membres d'un grup de treball de cara a la cohesió del grup i a la consecució de resultats per desenvolupar el treball en equip.
Imatge de curs Estrategia, cultura, clima i comportament organitzacional (3501MO1750/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Interacció entre individu i organització. L'estructura organitzacional i la seva incidència sobre el comportament i les actituds dels seus membres. La importància dels grups en les organitzacions. Cultura organitzacional. La socialització organitzacional. El paper de la informació i la comunicació en les organitzacions. Mesurament del clima organitzacional. Influència dels estils de lideratge, els processos de comunicació i motivació i les polítiques de personal. Tècniques de negociació i resolució de conflictes en les organitzacions. Gestió i aplicació d'eines per a la resolució de conflictes, la negociació i mediació en l'àmbit laboral. Gestió dels recursos humans i estratègia de l'organització.
Imatge de curs Gestió de la prevenció de Riscos Laborals (3501MO1748/2023)
Curs acadèmic 2023/24
El desenvolupament de la cultura preventiva en les organitzacions (mesura, avaluació, planificació, implantació). Models d'excel·lència per a la gestió de la prevenció de riscos laborals. La integració de la prevenció en els sistemes avançats de gestió.