Imagen del curso Pscologia clínica d'adults (3101IP0018/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Els continguts es desenvoluparan a través dels següents blocs temàtics: • Fonaments teòrics de la Psicologia Clínica• Fonaments teòrics i metodològics en psicopatologia general i d'adults: Concepte i història de la psicopatologia, Models en Psicopatologia, Classificació i diagnòstic, Psicopatologia dels processos psicològics bàsics II: alteracions de la consciència i identitat, alteracions de la memòria, alteracions del pensament alteracions de la percepció, alteracions del control dels impulsos). • Principals trastorns de l'edat adulta• Avaluació i diagnòstic en psicologia clínica d'adults• Tècniques i programes de tractament• Intervenció en Psicologia Clínica
Imagen del curso Psicologia clínica infantil (3101IP0017/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Concepte i història de la psicopatologia de la infantesa i l'adolescència. 2. Models en Psicopatologia de la infantesa i l'adolescència. 3. Classificació de la Psicopatologia infantil. 4. Diagnòstic en Psicologia clínica infantil. 5. Causes generals dels trastorns mentals en la infantesa i l'adolescència. 6. Principals trastorns d'inici en la infantesa i l'adolescència 7. Models i tècniques d'intervenció en psicologia clínica de la infantesa i l'adolescència. 8. Intervenció psicològica en retard mental i trastorns del desenvolupament. 9. Intervenció psicològica en trastorns del comportament pertorbador. 10. Intervenció psicològica en trastorns emocionals. 11. Intervenció psicològica en trastorns de les funcions corporals bàsiques.
Imagen del curso Psicologia dels grups i les organitzacions (3101IP0016/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Psicologia dels grups: estructura del grup, xarxes grupals de comunicació, relacions intergrupals, processos de diferenciació categorial, grups orientats a la tasca.
Psicologia de les organitzacions: tipus d'organitzacions, interacció individu-organització, poder, lideratge i presa de decisions, canvi de la cultura organitzacional, avaluació psicològica en les organitzacions, intervenció psicosocial en el treball i les organitzacions.
Imagen del curso Master Thesis (3501MO3122/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L’assignatura de Tesis de Final de Màster s'executa durant un semestre complert i constitueix la tasca final del programa. Durant el curs, els estudiants dissenyaran i realitzaran un estudi empíric i el presentaran en un informe escrit, anomenat tesis de màster. En el marc d'aquest mòdul/curs, exploraran diferents maneres de trobar informació i diferents maneres de comunicar els resultats. Inclou les etapes de definició d'un tema i formulació d'un enunciat del problema, selecció i revisió de la literatura rellevant, disseny d'un estudi empíric i realització del mateix; incloent la recol·lecció i anàlisis de dades, anàlisi de dades empíriques, elaboració de conclusions teòriques i finalment la redacció.
Imagen del curso Research Methods in Tourism (3501MO3121/2022)
Curs acadèmic 2022/23
The importance of tourism management academic research is well acknowledged as a source of knowledge creation, which should inspire the design and introduction of innovative and sustainable policies, processes and products in the industry. Academic research is founded on strict methodological procedures and requires specialized training in a range of research and analytical techniques. In addition to academic research, these same techniques are applied to other types of non-academic research, e.g. consultancy, business, advocacy, or policy research. Without adequate training in these techniques both academic and non-academic research practices will not be carried out with rigor and the results will not have the required validity. As a consequence, both, the new knowledge created through academic research and the managerial recommendations derived from non-academic research projects, will not have the adequate level of reliability, and therefore the processes of new knowledge creation and managerial decision-making will not only not be effective, but it may be misleading.