Imatge de curs Fonaments d'economia laboral (3501MO3240/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquest mòdul cobreix els aspectes essencials de l’economia laboral moderna, proporcionant als estudiants models teòrics que els permeten comprendre el comportament dels mercats laborals tant a nivell individual com global. Al final del mòdul, els estudiants podran reconèixer els principals problemes associats als mercats laborals, com ara l’atur. També desenvoluparan tasques pràctiques sobre temes rellevants del mercat de treball amb programes computacionals com Matlab.
Imatge de curs Gestió energètica (3501MO3222/2022)
Curs acadèmic 2022/23
· Eficiència i diversificació de fonts d'energia. · Aspectes tècnics bàsics de les fonts d'energia (fòssils i renovables, distribució i consum .. · L'estalvi i l'eficiència energètica. · Efecte de la generació i ús de l'energia en el canvi global. · Casos concrets d'àmbits com l'edificació i el transport
Imatge de curs Muntanya mitjana i seca; diagnosi (3501MO3219/2022)
Curs acadèmic 2022/23
· Singularitats ecològiques i dinàmiques socioeconòmiques en la muntanya mitjana / seca · Metodologies, eines i fonts d'informació per a la realització de la diagnosi del medi, l'economia i la societat · Agents i experiències en la dinamització econòmica i social · Realització d'una valoració estratègica (treball en equip)
Imatge de curs Instruments de planificació i gestió de les àrees de muntanya (3501MO3218/2022)
Curs acadèmic 2022/23
. La política regional dels estats i la muntanya. normativa jurídica i administrativa de les àrees de muntanya. · Planificació Territorial i Urbanística. Paisatge. · Espais Naturals. Normativa i Gestió · Planificació de Riscos. Pla d'Emergències. Protecció Civil. · Gestió d'avingudes i aiguats. · Política Europea i aplicació de la PAC. · Fons LEADER i Iniciatives de desenvolupament. Normativa, disseny i aplicació. · Polítiques Transfrontereres. Gestió Equipaments i Serveis · Dinamització Econòmica (ADL). Cursos Formació. Treball. Suport Empreses. · Emprenedoria en Àrees de Muntanya: Preparació Projecte Empresarial. Dificultats de la Gestió Empresarial a zones de muntanya. Oportunitats i nínxols de treball. · Models alternatius (Banc del temps, cooperatives d'aliments, autosuficiència, agricultura social, etc.)
Imatge de curs Medi ambient, economia i societat en àrees de muntanya (3501MO3217/2022)
Curs acadèmic 2022/23
· Dinàmiques i Processos Naturals en àrees de muntanya; els riscos naturals. · La meteorologia i els climes de muntanya; El canvi climàtic. · Aigües i muntanya · Biogeografia de muntanya. · Els valors patrimonials i paisatgístics. · Dinàmiques demogràfiques i poblament. · La societat Rural; dinàmiques residencials i serveis a la població. · El economia de Muntanya ¿tradicional¿; crisi agrària i dinàmiques urbanes. · Economia de muntanya ¿tecnológica¿; mobilitat, TIC'S i canvis tecnològics. · Economia i desenvolupament local; sectors dinàmics, clústers i nínxols d'activitat. · L'esquí i el turisme d'aventura, cultural i de natura. · Revaloració de l'oci i el temps lliure i turisme sostenible. · La muntanya com a marca i imatge.
Imatge de curs Treball de Fi de Màster (3501MO3206/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Realització, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria Agronòmica de naturalesa professional en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments . Es podran realitzar treballs en empresa, treballs en el marc de programes de mobilitat, projectes d'enginyeria, treballs d'experimentació o de qualsevol altra naturalesa.
Imatge de curs Gestió de recursos hídrics (3501MO3184/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Hidrologia. El cicle de l'aigua i conceptes de planificació hidrològica. Balanços hídrics. Hidrodinàmica. Hidrometria. Instruments de mesura. Obres i instal·lacions hidràuliques. Captacions. Obres de regulació. Estacions de bombament. Xarxes de distribució d'aigua. Sistemes de reg. Sistemes de drenatge. Sostenibilitat en els sistemes de reg: ús d'aigües regenerades, anàlisi del cicle de vida i indicadors de ecoeficiència.
Imatge de curs Treball Final De Màster (3501MO3145/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquest mòdul té com a objectiu que l'estudiant escrigui i defensi un assaig sobre alguns dels temes d'àmbit de coneixement del màster. La naturalesa i extensió del treball dependran de la matèria triada i del tema sobre el quals es focalitzi. Aquest treball, supervisat pel tutor, s'haurà de presentar correctament per escrit i, posteriorment, defensar públicament davant un tribunal que l'avaluarà.
Imatge de curs Pràctiques en Empresa o Institucions (3501MO3141/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquest màster ofereix la possibilitat de fer una estada de pràctiques externes a empreses o institucions. Aquestes pràctiques suposen 9 crèdits optatius, que és l'equivalent a 6 mesos d'estada a temps parcial per mitjà de convenis entre la univerasitat i les empreses, en les quals es defineixen els llocs de treball en pràctiques que ocuparà l'estudiant i quines seran les seves funcions i el pla de formació a la feina. Aquesta estada permet als estudiants de prendre un primer contacte amb el món econòmic i empresarial i posar a prova els coneixements, competències i habilitats que han adquirit al llarg del màster. Els continguts més específics es definiran en funció del tipus de pràctiques externes a què accedeixi l'estudiant.
Imatge de curs Decisions Financeres a l'empresa (3501MO3140/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'objectiu d'aquesta assignatura és l’estudi de l’impacte de la política financera en el valor de l’empresa. S’analitzaran la l’estructura de capital de l’empresa, la política de dividends, les decisions de finançament internacional i la gestió del risc d’aquestes decisions financeres. La gestió del risc del finançament inclourà l’aplicació d’instruments financers derivats.
Imatge de curs Màrqueting internacional (3501MO3138/2022)
Curs acadèmic 2022/23
El màrqueting internacional és una àrea de ràpid creixement dins de les disciplines del màrqueting i dels negocis internacionals i és central per a la comercialització de productes i serveis a nivell internacional. Per a el màrketing internacional és fonamental la resposta dels compradors internacionals, el tipus de decisions empresarials i de mercat més factibles i la informació necessària per a la presa de decisions en un entorn de mercat internacionalitzat. Durant aquest curs, l'estudiant obtindrà coneixements sobre les pressions creades pels factors econòmics, culturals i polítics internacionals sobre la planificació de l'estratègia de màrqueting; el desenvolupament de plans de màrketing i el màrketing mix en l'entorn internacional; la planificació estratègica internacional; el desenvolupament de productes i la gestió de la marca en un context internacional; l'entrada en els mercats internacionals; estratègies de distribució i l'estructura de les organitzacions internacionals, entre d'altres.
Imatge de curs Mercats Emergents (3501MO3137/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Geografia dels negocis i del creixement econòmic. Globalització i progrés tecnològic. Tendències en l'odre econòmic global. Cultures de negoci. Prospectives i informes de mercats emergents.
Imatge de curs Lideratge i gestió del talent (3501MO3135/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquesta assignatura persegueix desenvolupar en els estudiants les habilitats i competències necessàries per al lideratge i la gestió del talent, mitjançant eines per a la millora i enfortiment de les capacitats personals i professionals, tot destacant la inteligència emocional i el coaching.
Imatge de curs Internacionalització de l'empresa (3501MO3132/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'assignatura pretén desenvolupar el marc per a la presa de decisions empresarials davant un context internacional. La creixent globalització dels mercats genera oportunitats i necessitats d'internacionalitzar les empreses. Els gestors empresarials han de conèixer les possibilitats i els reptes dels negocis internacionals, comprenent els aspectes clau per a la competitivitat en mercats internacionals i la importància de la creativitat i la innovació per crear valor en aquests mercats. Han de saber integrar les variables internacionals en l'anàlisi estratègica i en la formulació d'estratègies empresarials. Han de comprendre i saber avaluar la globalització dels mercats, i comprendre el concepte de 'born global'. Pel que fa a alternatives o fases de la internacionalització, han de saber avaluar les diferents possibilitats, des de l'exportació fins a la inversió directa a l'estranger.
Imatge de curs Direcció Estratègica de PIME (3501MO3131/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquesta assignatura té com a objectiu que les futures directives i els futurs directius de startups tecnològiques i, de manera més general, de PIMEs, aprenguin a reconèixer, entendre i gestionar els principals reptes als quals s'enfrontaran. Els continguts d'aquesta assignatura han estat dissenyats amb un enfocament molt pràctic i basat en l'experiència.
Imatge de curs Comptabilitat per a l'empresa internacional (3501MO3129/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'objectiu de l'assignatura és que els estudiants coneguin i apliquin les Normes Internacionals d'Informació Financera en el registre de les operacions empresarials. També es presenten els organismes emissors d'aquestes normes.
Imatge de curs Mercats i Organitzacions (3501MO3128/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'organització social de les empreses i dels mercats. Les organitzacions com a sistemes socials. L'acció econòmica socialment orientada: La qüestió de la imbricació economia-societat. Capital social i xarxes socials. Mercats, actors públics i moviments socials. Regulació, normativa, costums i acció social. L'estil de vida com a articulador entre persona i mercat. L'organització global: principals característiques i tendencies. Les organitzacions en els mercats emergents. Les organitzacions en els mercats digitals. Els canvis estructurals i culturals en les organitzacions: el rol de les TIC.
Imatge de curs Anàlisi de mercats i de la competència (3501MO3127/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Poder de monopoli, Discriminació de preus (preu linial i selecció adversa), Oigopoly (jocs estàtics i dinàmics), les estratègies anticompetitives (limitació de preus, la depredació, la col • lusió, la dissuasió d'entrada), Fusions (incentius horitzontals verticals interns ), Xarxes (externalitats positives, economia d'Internet), Regulació (per subvencions i incentius fiscals, captura del regulador)