Imatge de curs La imatge social dels altres: estereotips, continguts i conseqüències (3501MO3292/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L’objectiu d’aquesta assignatura és presentar els processos socials a través dels quals creem realitats socials, establim com pensem el món, regulem les nostres relacions i generem imatges de nosaltres mateixos i dels altres. Aquests discursos es comuniquen, difonen i expliquen en bona part de les tensions que provoquen els moviments migratoris.

Imatge de curs Models de gestió de la integració (3501MO3291/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquesta assignatura aportarà coneixements sobre les bases teòriques dels diferents models d’intervenció que tenen com a objectiu el “bon encaix” de la immigració en les societats d’acollida en els estats europeus i a la pròpia UE.
Imatge de curs Polítiques públiques i accions per a la integració de la immigració (3501MO3290/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Les migracions ocasionen impactes estructurals en múltiples dimensions de les societats emissores i receptores, així com en els mateixos migrants. Aquesta assignatura es centra específicament en la societat receptora, i analitza les polítiques públiques d’integració per a gestionar una realitat tan complexa i multidimensional. Des d’una perspectiva holística, i posant èmfasi en el cas català, però també en relació a altres experiències internacionals, s’aborden quatre grans àmbits. En primer lloc, es reflexionarà sobre el concepte d’integració, un concepte polisèmic i contradictori, així com s’estudiaran les principals dimensions. En segon lloc, es tractarà la immigració com a cas governança multinivell ( de la UE als ens locals), així com les funcions i les relacions entre cadascun d’ells. En tercer lloc, es tractaran les particularitats de l’anàlisi de les polítiques públiques d’integració i, finalment, s’abordarà el rol destacat del món local en els processos d’integració i en la construcció de la cohesió social.
Imatge de curs El marc jurídic local: perspectiva comparada (3501MO3289/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquesta assignatura analitzarà com els diferents paradigmes i actuacions per afrontar el fenomen migratori des de les competències i els recursos dels ens locals. Centrarà l’atenció en la regulació aplicable, així com en l’assistència i la prestació de serveis bàsics.
Imatge de curs Crisis ambientals i movimients poblacionals (3501MO3288/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Les raons ambientals dels moviments migratoris no són noves en la història de la humanitat i avui segueixen sent molt presents i amenaçadores. En aquesta assignatura s’analitzaran, doncs, les migracions per raons ambientals o naturals, així com els múltiples efectes que aquestes produeixen sobre les persones i els territoris afectats.
Imatge de curs Marc jurídic internacional y europeu (3501MO3287/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquesta assignatura s’ocupa de l’estudi del dret d’estrangeria i immigració en l’àmbit internacional i europeu així com el paper que juguen les principals institucions com les Nacions Unides, la Organització Internacional per a les Migracions, ACNUR o la UE. També s’abordarà la política i normativa europea sobre accés, residència i retorn dels migrants i l’impacte de la legislació internacional i europea en el territori espanyol.
Imatge de curs Conflictes socio-polítics entorn al fet migratori (3501MO3286/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquesta assignatura proposa una reflexió al voltant de reaccions que es generen davant de fenòmens migratoris, posant especial atenció a les reaccions de refús i a les actituds de xenofòbia i racisme. S’oferirà un marc conceptual per a la comprensió d’aquests fenòmens que tindrà en compte tant els contextos socials globals com els locals.
Imatge de curs Causes econòmiques i geopolítiques dels moviments poblacionals (3501MO3285/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Els moviments migratoris tenen una inevitable base material, de manera que s’expliquen en part per la distribució desigual de la renta i del poder entre diferents col·lectius. Aquesta assignatura pretén analitzar aquestes causes interpretant els moviments migratoris a la llum dels conflictes econòmics i geopolítics del món contemporani. A més, s’analitzaran les similituds i diferències en els àmbits geopolítics d’Europa i d’Amèrica del nord, així com dels moviments populistes, els mobilitzacions ciutadanes i el conflicte polític que s’hi ha generat.
Imatge de curs Immigració, drets i ciutadania (3501MO3284/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquesta assignatura es troba dissenyada des d'una perspectiva jurídico-mormativa. Concretament, té com a objectiu estudiar la trajectòria de l'Estatut de l'immigrant fins a l'obtenció de drets de plena ciutadania.
Imatge de curs Fronteres conceptuals (3501MO3283/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Treballant des d’una mirada filosòfica, aquesta assignatura pretén desvetllar conceptes i idees que sovint donem per descomptades. Prendre consciència de paraules com frontera, cultura o identitat ens assegura una millor comprensió dels fenòmens migratoris, però també de la manera amb la qual hem d’afrontar-los.
Imatge de curs Història i geografia humana de la mobilitat a la conca del Mediterrani (3501MO3282/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquesta assignatura, preparada des d’una mirada simultània entre la història i la geografia, situarà el focus d’atenció en la conca de la Mediterrània, analitzant els moviments poblacionals tant en el passat com en el present. Conèixer aquest marc geogràfic i els seus antecedents històrics resulta imprescindible per a explicar els moviments poblacionals contemporanis.
Imatge de curs Globalització: un nou escenari (3501MO3281/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Els moviments poblacionals contemporanis es situen en el marc d’un procés de globalització que aquesta assignatura pretén definir i caracteritzar. Es tracta d’una realitat canviant i, al mateix temps, treballada des de diferents perspectives teòriques. Explorar aquest nou escenari, en definitiva, obre la porta a la nostra capacitat per entendre millor els moviments migratoris actuals.
Imatge de curs Metodologies d'Investigació Quantitativa (3501MO3277/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Fonts d’informació. Obtenció de la informació. Tècniques d'anàlisi estadístiques. Disseny d'enquestes. Tècniques d'anàlisi estadística aplicades al turisme // Diseño de encuestas. Técnicas de análisi estadístico aplicado al turismo  
Imatge de curs Metodologies d'Investigació Qualitativa (3501MO3276/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Els objectius d'aquesta assignatura són: a.Facilitar l'accés de l'estudiant a recursos metodològics i eines pràctiques bàsiques per desenvolupar projectes d'investigació des d'una perspectiva metodològica qualitativa. B. Facilitar eines conceptuals bàsiques per ajudar en la presa de decisions característiques en processos d'investigació qualitativa. Al finalitzar el curs, els estudiants han de ser capaços de: 1) Descriure els elements bàsics d'una investigació qualitativa 2) Determinar quins tipus de preguntes d'investigació poden respondre's millor utilitzant tècniques qualitatives. 3) Caracteritzar els paradigmes, dissenys d'investigació, mètodes de recol·leció de dades i tipus de dades associades a la investigació qualitativa. 4) Analitzar dades qualitatives identificant els temes emergents existents en les dades. 5) Aplicar estàndars de rigor en l'avaluaicó de dades qualitatives. 6) Dissenyar, desenvolupar i transmetre un petit estudi qualitatiu.
Imatge de curs Gestió de clients per a productes turístics (3501MO3261/2022)
Curs acadèmic 2022/23
El objetivo de la asignatura es presentar a los estudiantes los aspectos más relevantes de la gestión de clientes en cualquier producto turístico.