Imatge de curs Pràctiques en entorn laboral (3501MO3322/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Les EEL son l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col·laboradora , pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Són pràctiques curriculars aquelles que estan configurades com a activitats acadèmiques en els Plans d’Estudi i suposaran la superació de requeriments per obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent. Objectius Les pràctiques acadèmiques han de servir per: • Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions. • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral. • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar el seus punts forts i febles. • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que el l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis. • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.
Imatge de curs Especialitzacions de ciència de dades (3501MO3320/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'objectiu d'aquesta assignatura és conèixer mètodes per a aplicacions especialitzades de la ciència de dades com poden ser: optimització i restriccions per a ciència de dades; Web Mining, graph properties, social networks; Signal Processing; anàlisi de dades òmiques, imatge mèdica, etc
Imatge de curs Big Data (3501MO3318/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'objectiu d'aquesta assignatura és entendre i aprendre les tècniques de ciència de dades mitjançant eines i entorns orientats a big data. 1. Introducció al big data 2. Bases de dades NoSQL 3. Sistemes de fitxers distribuïts 4. Tècniques i algorismes 5. Eines 6. Plataformes 7. Machine Learning amb NoSQL
Imatge de curs Visualització de la informació (3501MO3317/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Per tal d’obtenir l’informació rellevant i entendre els patrons subjacents de grans col·leccions de dades, cal una complexa interacció entre l’anàlisi de dades, la mineria de dades i la visualització. Aquesta assignatura pretén proporcionar als estudiants els conceptes teòrics i pràctics de visualització de l’informació, percepció aplicada a la visualització, mètodes de visualització avançats i de visualització interactiva, així com les eines bàsiques per al seu desenvolupament. L’objectiu és preparar els estudiants per treballar en projectes complexos de ciència de dades que requereixen el desenvolupament d’interfícies visuals interactives per a l’anàlisi de dades.

Imatge de curs Desenvolupament, gestió i casos pràctics de projectes de ciència de dades (3501MO3316/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'objectiu d'aquesta assignatura és conèixer les principals metodologies de desenvolupament de projectes de ciència de dades així com la implementació completa de projectes amb l'ajut de l'estudi de casos reals. 1. Metodologíes de desenvolupament de projectes de ciència de dades 2. Aspectes legals i ètics de la ciència de dades 3. Cicle de vida de les dades, control de versions 4. Viabilitat i avaluació d'un projecte de ciència de dades 5. Desplegament d'un projecte de ciència de dades 6. Casos pràctics de projectes de ciència de dades
Imatge de curs Adquisició i preparació de les dades (3501MO3315/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'objectiu d'aquest curs és introduir les eines tecnològiques per adquirir les dades així com la forma de preparar-les perquè es puguin utilitzar a les tècniques de ciència de dades. 1. Principals llenguatges de programació per a l'anàlisi de dades 2. Estàndards de dades 3. Fonts de dades i adquisició 4. Qualitat de les dades i neteja de dades (data cleansing)
Imatge de curs Tècniques avançades de Machine Learning (3501MO3314/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'objectiu d'aquesta assignatura és aprofundir en el coneixement de l'aprenentatge automàtic estudiant diferents tècniques i aplicacions avançades de ciència de dades com les tècniques de Deep learning, Transfer learning, sistemes recomanadors i mineria de text.
Imatge de curs Machine Learning (3501MO3313/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'objectiu d'aquesta assignatura és entendre i aprendre a fer sevir les principals tècniques i algorismes en les dues principals vessants de l'aprenentatge automàtic 1. Aprenentatge supervisat 1.1 Árbres de classificació 1.2 Màquines de vectors suport 1.3 Xarxes Neuronals 1.4 Mètodes Bayesians 1.5 Ensemble models 1.6 Evaluació/validació de models 2. Aprenentatge no supervisat: 2.1 Clustering 2.2 Regles d'associació 2.3 Detecció d'anomalies 2.4 Mapes autoorganitzats 2.5 Hidden Markov Models 2.6 Evaluació/validació de models
Imatge de curs Estadística per a Ciència de Dades (3501MO3312/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'objectiu d'aquesta assignatura és comprendre les bases estadístiques del data science així com tècniques específiques que formen part del corpus de metodologies de la ciència de dades. 1. Conceptes i tècniques de dades multivariants. 2. Conceptes de probabilitat i inferència estadística. 2. Reducció de la dimensionalitat per projeccions. 3. Models lineals generalitzats. 4. Modelització no lineal. 5. Tècniques de remostreig: validació creuada, bootstrapping. 6. Rendiment dels models predictius.
Imatge de curs La mobilitat humana com a dret, mobilització i ressistències (3501MO3308/2022)
Curs acadèmic 2022/23
A través de casos pràctics, l'assignatura pretén oferir eines jurídiques per a l'exibilitat dels drets de les persones migrants davant de situacions diferents d'amenaça: fronteres (devolucions en calent, condicions de control i refús), centres d'internament, identificacions policials, tracte discriminatori en l'accès als serveis públics, entre altres. També s'analitzaran els processos de ressistència i lluita de comunitats migrants en els territoris de sortida, trànsit i destí.
Imatge de curs Espais, dinàmiques i polítiques locals d'integració (3501MO3307/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquesta assignatura pretèn analitzar la importància de la proximitat local en la incorporació de les persones migrades en la societat de destí. Una incorporació que reclama treballar en àmbits de proximitat i sectorialment dispars, com son els serveis socials, l'educació, l'habitatge o la salut.
Imatge de curs Dos estatus específics: Refugiades i MENAS (Menors estrangers no acompanyats) (3501MO3305/2022)
Curs acadèmic 2022/23
S'estudiarà per una part el dret d'asil de les persones migrants i l'obtenció de l'estatut de refugiat, amb especial atenció als drets de caràcter social que es poden obtenir. Per una alta part, davant de major presència de joves migrants sense referents familiars "MENAS" s'analitzarà els drets de tutela i residència que han de gaudir per part de les autoritats, així com la situació social en la que es troben durant l'etapa de tutela com una vegada han arribat a la majoria d'edat.
Imatge de curs Diversitat religiosa (3501MO3301/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Les nostres societats són cada vegada més plurals no només en pràctiques culturals sinó també en religioses. Aquest curs analitzarà el canvi social que ha generat l'existència d'un major nombre de confessions religioses en el nostre territori degut al canvi demogràfic i a la immigració. També es debatrà sobre els diferents models de gestió existents de la pluralitat i llibertat religiosa.
Imatge de curs Treball digne i immigració (3501MO3297/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquesta assignatura té com a objectiu debatre sobre el repte de l'agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides que destaca que les persones immigrants poden gaudir d'un treball digne i d'uns drets laborals bàsics coberts. També es treballarà sobre com el treball digne es pot convertir en un dels principals instruments per a la inclusió de la població immigrant en els països d'acollida.
Imatge de curs Seminari sobre recerques (3501MO3296/2022)
Curs acadèmic 2022/23
A partir de convidats a nivell internacional, s'utilitzarà aquest espai per donar a conèixer els treballs i les recerques més recents en l'àmbit dels moviments poblacionals.
Imatge de curs Seminari sobre experiències (3501MO3295/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Es presentaran experiències de govern i gestió dels moviments migratoris en diferents ciutats, regions o estats europeus. A partir d'aquests casos pràctics, presentats per responsables polítics i/o directius, es generarà un espai de debat i aprenentatge.
Imatge de curs Seminari metodològic II: tècniques qualitatives (3501MO3294/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Com en el cas anterior, es pretén que els alumnes adquireixin habilitats per l'ús de tècniques qualitatives en el desenvolupament de treballs de recerca. En aquest cas s'abordaran tècniques com les entrevistes, grups de discussió, observació participatn o anàlisi del discurs.
Imatge de curs Seminari metodològic I: tècniques quantitatives (3501MO3293/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Els científics socials han abordat la dinàmica de la migració internacional des de diversos angles i disciplines, i un component important per fer-ho ha estat el subministrament d’evidències empíriques de la migració entre països (a nivell macro) i la presa de decisions sobre migració individual (a nivell micro). Sens dubte, l’expansió del camp de la investigació de les migracions des d’un punt de vista quantitatiu no només ha aprofundit en la comprensió dels fonaments de la migració, sinó que també ens ha fet conscients de la complexitat del fenomen. Un aspecte clau d'aquesta expansió ha estat el fet que la formulació de polítiques requereix de respostes concises per fer front a aquesta complexitat. Aquesta assignatura té com a objectiu introduir a l'alumnat en l'ús d'eines quantitatives per la comprensió i anàlisi dels moviments migratoris i el seu assentmanent espacial. Es tractaran aspectes relacionats amb els conceptes i mesures de la migració internacional, les principals fonts d’informació estadística sobre migracions i migrants, el còmput i la interpretació de magnituds i intensitats migratòries, l’anàlisi sociodemogràfica de les característiques de les persones migrades, i la contribució de la migració als canvis poblacionals i socio-espacials.