Imatge de curs Hands-on Localization (3501MO3357/2022)
Curs acadèmic 2022/23
La localització i mapeig simultani (SLAM) és un procés on un robot autònom construeix un mapa d’un entorn inicialment desconegut alhora que genera una estimació de la seva ubicació. Aquest curs presenta a l'estudiant les 3 implementacions bàsiques del problema: 1) una solució basada en el filtre de partícules, 2) una implementació EKF basada en característiques i 3) una implementació basada en l'estimació de la trajecgoria utilitzant un EKF. Els algoritmes proposats s’avaluen àmpliament tant en simulació com mitjançant experiments de laboratori i un projecte pràctic.
Imatge de curs Hands-on Intervention (3501MO3356/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L’objectiu de la manipulació mòbil autònoma és l’execució de tasques de manipulació complexes en entorns potencialment no estructurats i dinàmics. El curs aborda diversos reptes científico/técnics, inclosos el servo control visual, el control de força i el control multitasca de sistemes redundants amb espais d'estat d'alta dimensió. Es tracta d’un curs pràctic centrat en l’aprenentatge d’algoritmes nous a través de laboratoris i un projecte.
Imatge de curs Autonomous Systems (3501MO3353/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Algoritmes per permetre que un robot actuï de manera autònoma: arquitectures de control, robòtica basada en comportaments, planificació del moviment, aprenentatge en robòtica i exploració robòtica.
Imatge de curs Probabilistic Robotics (3501MO3352/2022)
Curs acadèmic 2022/23
La robòtica probabilística és una àrea nova i creixent de la robòtica que s'ocupa de la percepció i el control en presència de incertesa. Fonamentada en el camp de l'estadística matemàtica, la robòtica probabilística dota els robots d'un nou nivell de robustesa en situacions del món real. Aquest curs se centra en l'ús de tècniques probabilístiques per a la localització i la construcció de mapes. Introdueix a l'alumne en un conjunt de tècniques i algoritmes en aquest camp. El curs comença presentant els fonaments matemàtics basats en el Filtre de Bayes per evolucionar cap a les formulacions pràctiques depenent de l'aproximació seguida per a implementar la funció de densitat de probabilitat (Filtre de Histograma, Filtre de Partícules i Filtre de Kalman). El curs fusiona les classes teòriques, exercicis de curs i exercicis de laboratori utilitzant dades sensorials de robots reals.
Imatge de curs Robot Manipulation (3501MO3351/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'assignatura presenta diferents manipuladors industrials, així com els actuadors i sensors més comuns. Es treballarà la cinemàtica directa, indirecta i diferencial per als manipuladors industrials més comuns així com la dinàmica i la planificació i seguiment de trajectòries. L'assignatura no només aprofundeix en la teoria sinó també en la programació d'aquests manipuladors per a tasques industrials.
Imatge de curs Treball final de màster (3501MO3350/2022)
Curs acadèmic 2022/23
El Treball de Fi de Màster consisteix en la presentació d'una memòria escrita que pot adoptar una de les modalitats següents: 1. Estudi analític i monogràfic 2. Estudi analític comparatiu substantiu o de fons 3. Projecte transversal aplicat 4. Estudis i anàlisi corporatius
Imatge de curs Pràctiques externes (3501MO3349/2022)
Curs acadèmic 2022/23
1. Administratiu: gestió d'un expedient de matriculació de vehicles. 2. Civil: gestió d'un expedient d'estrangeria 3. Mercantil: tramitació d'una inscripció davant el Registre Mercantil. 4. Laboral: gestió d'un expedient d'alta / baixa a la Seguretat Social. 5. Fiscal: gestió d'un expedient tributari.
Imatge de curs Informació i assessorament financers (3501MO3348/2022)
Curs acadèmic 2022/23
1. Elements de la conjuntura econòmica i del sistema financer. 2. Productes d'inversió, de crèdit, assegurances i productes de vida. 3. Mercats de renda fixa i variable i de divises i derivats. 4. Directrius ESMA i MiFID2 i règim jurídic sobre prevenció de blanqueig de capitals, abús de mercat i protecció de dades. 5. Elements de planificació financera i fiscal. 6. Elements de gestió de carteres.
Imatge de curs Gestió administrativa de la comptabilitat societària (3501MO3347/2022)
Curs acadèmic 2022/23
1. La comptabilitat de les societats mercantils. El Pla General de Comptabilitat. El règim simplificat de la comptabilitat. 2. Llibres de comptes: el diari, el major i el balanç de sumes i saldos. 3. Operacions mercantils i el seu registre comptable. 4. Els impostos directes en l'àmbit de l'empresa: l'impost de societats i l'impost sobre la renda de persones físiques. 5. Tancament fiscal i comptable. Procediment, contingut i càlcul. 6. Comptes anuals. Concepte mercantil i comptable. Balanç de situació, Compte de pèrdues i guanys, i memòria.
Imatge de curs Gestió laboral (3501MO3346/2022)
Curs acadèmic 2022/23
1. Les relacions laborals: naturalesa especial del seu règim jurídic. L'Estatut dels Treballadors; drets i deures de l'ocupador i de l'empleat; representació i participació dels treballadors en l'empresa; negociació col·lectiva; convenis col·lectius i pactes d'empresa; solució dels conflictes col·lectius: mediació, arbitratge i conciliació. 2. La gestió administrativa professional del procés administratiu de la contractació laboral: modalitats, requisits formals, suspensió i extición de el contracte de treball, mofificaciones, acomiadaments. 3. La gestió administrativa professional del procés administratiu vinculat a la condició de treballador autònom clàssic i de el treballador autònom econòmicament depenent. 4. La gestió administrativa professional davant les administracions laborals i davant la Inspecció de Treball: infraccions i sancions, recursos. Els diferents procediments administratius laborals. 5. La gestió administrativa professional davant l'administració de la Seguretat Social i de les seves entitats gestores de el Sistema de Seguretat Social, 6. La gestió administrativa professional
Imatge de curs Gestió fiscal (3501MO3345/2022)
Curs acadèmic 2022/23
1. Procediments tributaris. Normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs (obligació de resoldre, terminis i conseqüències de l'incompliment; notificacions; requisits legals per a l'entrada en el domicili dels obligats). 2. Procediments de gestió. Aspectes generals i facultats del gestor administratiu en el marc dels diferents procediments de gestió tributària (procediment de devolució, procediment iniciat mitjançant declaració, procediment de verificació de dades, procediment de comprovació limitada i procediment de comprovació de valors). 3. Procediment d'inspecció. Aspectes generals i facultats del gestor administratiu en el marc de el procediment inspector. 4. Procediment de recaptació tributària. Recaptació en període voluntari i recaptació executiva. Conseqüències i efectes per al client contribuent. 5. Procediment sancionador en matèria tributària. Criteris de classificació de les infraccions i conseqüències tributàries. Aspectes pràctics rellevants de l'procediment sancionador. 6. Revisió dels actes administratius tributaris. Revisió en via administrativa i reclamacions econòmic administratives.
Imatge de curs Gestió mercantil (3501MO3344/2022)
Curs acadèmic 2022/23
1. Les societats mercantils: característiques diferencials de les tipologies legals i criteris per a la seva adequació als perfils dels potencials clients i a les necessitats de les seves activitats econòmiques. 2. La gestió administrativa professional de societats mercantils: processos de constitució, modificacions estatutàries, règim d'administració, ampliació i reducció de capital, transformació, fusió i escissió i liquidació. 3. La gestió administrativa professional davant del Registre Mercantil: les obligacions registrals de les societats mercantils, inscripcions, tràmits, còpies d'assentaments, certificacions, legalització de llibres, dipòsit de comptes, publicitat. 4. La gestió administrativa professional de cooperatives, unions temporals d'empreses, d'agrupacions d'interès econòmic i dels contractes de comptes en participació. Les societats agràries de transformació. 5. La gestió administrativa professional de les activitats comercials, en especial dels procediments previstos per a l'exportació i importació de béns. 6. La gestió administrativa professional davant el concurs de creditors: relació amb el client concursat i amb l'administració concursal designada.
Imatge de curs Gestió civil (3501MO3343/2022)
Curs acadèmic 2022/23
1. El dret de representació com a fonament jurídic de la professió de gestor administratiu. Règim jurídic i doctrinal. Les tipologies de la representació i les seves figures afins. 2. La gestió administrativa professional davant del Registre Civil: organització, publicitat, regulacions, procediments i finalitats. Especial atenció a les gestions vinculades a el règim matrimonial, a l'successori i a el de la propietat horitzontal. 3. La gestió administrativa professional davant el Registre de la Propietat: organització, drets inscriptibles, fases de procediment registral, tipologia dels assentaments registrals, règim de publicitat, efectes de les inscripcions registrals. 4. La gestió administrativa professional davant l'oficina notarial: protocol de documents privats i actes notarials; i davant l'oficina cadastral. Gestió d'hipoteques 5. La gestió administrativa professional d'associacions i fundacions privades: constitució, registre, documentació i assessorament. 6. La nacionalitat i l'estrangeria: disposicions especials sobre estrangers a Espanya ia la Unió Europea. 7. Models contractuals civils. La signatura electrònica.
Imatge de curs Gestió administrativa (3501MO3342/2022)
Curs acadèmic 2022/23
1. El règim jurídic dels transports terrestres i activitats auxiliars a Espanya ia la Unió Europea 2. El règim jurídic dels vehicles i de la circulació i el trànsit a Espanya ia la Unió Europea: 3. El règim jurídic de les activitats cinegètiques i de la pesca professional i recreativa 4. 4. El règim jurídic de les activitats agrícoles i ramaderes a Espanya ia la Unió Europea 5. El règim jurídic administratiu de les activitats econòmiques en general 6. El règim jurídic administratiu de protecció de l'consumidor: gestió administrativa d'expedients vinculats al consum,
Imatge de curs Gestió de serveis professionals (3501MO3341/2022)
Curs acadèmic 2022/23
1. El marc legal de la prestació de serveis professionals a la Unió Europea i a Espanya. 2. Característiques de la Directiva de Serveis i la seva implementació a Espanya. 3. El règim jurídic dels col·legis professionals a Espanya: el marc legal estatal i els desenvolupaments legislatius i administratius autonòmics. 4. La professió de gestor administratiu: estatut legal; títol professional; definició i funcions; drets i obligacions; la deontologia professional del gestor administratiu. L'exercici personal de la professió i el règim dels empleats dels gestors administratius. 5. Els col·legis oficials de gestors administratius: la corporació pública; organització i funcionament col·legial: reglaments de règim interior; ingrés i tipus de col·legiació; infraccions i sancions; suspensió i baixa en la professió; honors i recompenses. 6. L'organització territorial de la corporació dels gestors administratius i la seva coordinació nacional. El Consell General dels Col·legis Oficials de Gestors Administratius i els Consells autonòmics de Col·legis: constitució i funcionament. La creació, supressió o fusió de col·legis. 7. Els mecanismes legals de col·laboració corporativa amb les administracions públiques: convenis amb l'administració estatal de tributs, de trànsit i a
Imatge de curs Tesi de Màster (3501MO3330/2022)
Curs acadèmic 2022/23
El Treball Final de Màster permetrà posar de manifest la maduresa i nivell cientificotècnic aconseguits durant el procés formatiu. Es presentarà una memòria per escrit i l'alumne també haurà de defensar el treball davant d'un tribunal format per professors del màster
Imatge de curs Bones pràctiques en investigació i disseminació científica (3501MO3329/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'objectiu d'aquest curs és introduir a l'alumne a l'entorn de la investigació científica, tant en tasques de gestió com de divulgació de la recerca.
Imatge de curs Treball Final de Master (3501MO3323/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Els TFM comporta la realització i defensa, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent. Està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. Per a cada estudi es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d’avaluació d’acord amb la memòria d’implantació de l’estudi. El TFM serveix per validar que se saben aplicar, a un treball concret, els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant els seus estudis de grau. La seva realització ha de ser la culminació del procés d’adquisició de coneixements i competències al llarg dels estudis, i ha de facilitar l’assoliment de la maduresa necessària per a la futura activitat com a professional.