Imatge de curs Orientació i assessorament laboral (3501MO1743/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Models d'orientació laboral i professional. Sistemes i serveis d'orientació. Sistema Nacional de Qualificacions Professionals i certificació professional. Motivació i desenvolupament professional: ocupabilitat i desenvolupament de la identitat i la competència professional. Estratègies, tècniques i instruments d'orientació i assessorament professional. Orientació en contextos d'educació reglada i no reglada. Ocupació, salut i adaptació psicosocial. Col·lectius vulnerables. Emprenedoria i autoocupació. Orientació en processos de desvinculació laboral. Rol, competències i desenvolupament professional dels professionals de l'orientació.
Imatge de curs Polítiques d'ocupació (3501MO1742/2022)
Curs acadèmic 2022/23
La situació actual de l'ocupació en el marc europeu, espanyol i català. Tendències de futur de les polítiques d'ocupació: les directrius d'ocupació per als Estats Membres i l'afavoriment de la ocupabilitat per la via del principi d'aprenentatge permanent. L'estructura pública de l'ocupació a Espanya i a les comunitats autònomes: l'assumpció de noves competències en l'àmbit del mercat de treball i la seva complementarietat amb l'àmbit privat. Els reptes de les polítiques actives d'ocupació: la col·locació de col·lectius de difícil inserció en el mercat de treball, la millora de la intermediació, les últimes propostes per a la millora de la formació professional per a l'ocupació. La conjugació de les polítiques de flexiseguretat amb les polítiques passives d'ocupació: la nova finalitat de les prestacions d'atur. ATENCIÓ: Aquesta asignatura "Polítiques d'Ocupació" s'avaluarà de forma conjunta amb la realització de l'assignatura Estratègies Legals en les relacions laborals. Això, sense perjudici de que l'alumne tingui el dret a matricular-se només d'una de les assignatures. En aquests casos, el professorat responsable establirá un sistema específic d'avaluació de l'assignatura matriculada respectant la proporcionalitat del pes de l'assignatura escollida respecte de l'altra.
Imatge de curs Economia del treball (3501MO1741/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'economia del treball. El mercat de treball en un món globalitzat. Perspectives laborals espanyoles i europees. Mecanismes reguladors: les institucions. Balanç de 3 anys de regressió econòmica: 2008-2011.
Imatge de curs Anàlisi aplicada a la indústria (3105G05041/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Ampliació dels coneixement sobre tècniques instrumentals d'anàlisi adquirits en l'assignatura Tècniques Instrumentals d'Anàlisi Química. Conèixer les aplicacions més importants de les tècniques instrumentals aplicades a la indústria química.
Imatge de curs Treball Final de Màster (3501MO3340/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Elaboració i defensa davant d'un tribunal, d'un treball original dins del context de la readaptació.
Imatge de curs Metodologia aplicada a la readaptació (3501MO3339/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Partint de l'evidència científica: Metodologia del treball de la força. Metodologia del treball de la resistència cardiovascular. Metodologia per a la millora del rang de moviment. Bases generals del treball del sistema sensoriomotor. Metodologia per a la millora de la capacitat de repetició de canvis de direcció. Metodologia del treball estabilitzador de tronc.Treball coordinatiu en les fases de readaptació. Treball estabilitzador com compensatori de les càrregues de competició.
Imatge de curs Bases metodològiques aplicades a la investigació (3501MO3338/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Mètodes de cerca bibliogràfica a les bases de dades relacionades amb les ciències de l'esport. Metodologies qualitatives i quantitatives en ciències de l'esport i la readaptació esportiva. Disseny, validació i ús d'instruments quantitatius en investigació aplicada a la readaptació. Anàlisi de les dades qualitatives i quantitatives a partir d'estudis previs en readaptació a l'activitat física i la competició esportiva. Interpretació d'evidències empíriques dins el context teòric de les ciències de l'esport.
Imatge de curs Aplicació de la readaptació a l'activitat física i la competició esportiva (3501MO3337/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aplicació pràctica de la readaptació a la competició esportiva. - Aplicació pràctica 1: la tendinopatia patelar crònica. Esport de referència: voleibol. - Aplicació pràctica 2: la lesió del LCA. Esport de referència: bàsquet. - Aplicació pràctica 3: la lesió isquiosural. Esport de referència: futbol. - Aplicació pràctica 4: lesions mecàniques de la columna vertebral a nivell lumbar. Esport de referència: tennis. - Aplicació pràctica 5: inestabilitat de la cintura escapular. Esport de referència: tennis. - Aplicació pràctica 6: alteració del complex inguinal. Esport de referència: futbol / tennis. - Aplicació pràctica 7: esquinç del lligament lateral extern del turmell. Esport de referència: futbol. Mesures de recuperació passives. Aplicació pràctica de la readaptació a l'activitat física per a la millora de la salut. - Aplicació del treball d'estabilitat de tronc com a metodologia comuna en la readaptació a l'activitat física en relació amb la salut. - Readaptació a l'activitat després dolor mecànic de la columna vertebral.
Imatge de curs Planificació i programació (3501MO3336/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Classificació dels esports. Principis de l'entrenament esportiu adaptats a la readaptació. Classificació i dinàmica de les càrregues de treball. Control de la càrrega en les fases de readaptació. Interconnexió de les càrregues de treball. Introducció a la planificació i progressió de la readaptació esportiva.
Imatge de curs Valoració i control del procés de readaptació (3501MO3335/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Control de la força i la potència muscular mitjançant càrregues gravitatòries. Control de la força i la potència muscular mitjançant càrregues inercials. Control de la velocitat: realització de test mitjançant la utilització de cèl·lules fotoelèctriques. Estudi i control de la capacitat de realització de canvis de direcció. Valoració de les capacitats perceptives: proves de camp. Valoració de la resistència cardiovascular. L'amplitud de moviment. Valoració i relació amb la lesió com a factor de risc. Valoració mitjançant sistemes integrats: anàlisi cinemàtica, electromiografia de superfície (EMGS) i plataforma de forces. ) Estudi passiu de les característiques mecàniques del múscul: la tensiomiografia (TMG).
Imatge de curs Psicologia en l'esportista en procés de recuperació (3501MO3334/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Bases per a la comprensió de l'estructura emocional de l'esportista lesionat. Psicologia de la intervenció en l'esportista en procés de recuperació. Avaluació de l'impacte de la lesió al model de carrera de l'esportista d'elit. Relaxació i metidatición com tècniques patra el control de l'ansidad. Tècniques i mètodes d'avaluació psicològica de l'esportista lesionat.
Imatge de curs Incidència lesiva i factors de risc de lesió (3501MO3333/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Incidència lesiva. - Concepte de lesió. - Repercussió de salut, social i econòmica. - Estudi i planificació del pla de prevenció i readaptació. - Localització corporal de les lesions habituals. - Gravetat lesiva. Factors de risc. - Classificació dels factors de risc. - Els factors de risc extrínsecs. - Factors intrínsecs més relacionats amb el procés de readaptació: Les lesions prèvies; El dèficit de força; Capacitat d'explosivitat; La fatiga muscular; Laxitud articular; Diferències de gènere. - Factors neuromusculars.
Imatge de curs Patologia, fisiopatologia i mecanisme lesiu (3501MO3332/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Generalitats dels mecanismes lesius. - Tipus de càrregues lesives. - Propietats elàstiques dels teixits de l'aparell locomotor. - Conceptes de lesió per mecanisme agut i lesió per sobreús. Mecanismes lesius en l'esport. - Lesions per contacte i lesions sense contacte. - Lesions articulars de l'extremitat inferior i mecanismes associats. - Lesions articulars de l'extremitat superior i mecanismes associats. - Lesions articulars del tronc. - Lesions musculars i tendinoses i mecanismes associats. La intervenció quirúrgica en l'esportista lesionat. Fisiopatologia i procés de recuperació del teixit lesionat. - Alteració fisiològica produïda per la lesió. - Fases del procés lesiu: consecució de la curació del teixit. - Intervenció terapèutica al tendó lesionat. - Evolució clínica de la lesió tendinosa crònica. Progressió de la fase de curació biològica a la fase inicial de readaptació. - Intervenció terapèutica en el múscul lesionat. - Evolució clínica de la lesió muscular. Progressió de la fase de curació biològica a la fase inicial de readaptació. - La lesió lligamentosa de llarga evolució: el LCA i el seu procés de recuperació; aspectes col·laterals a tenir en compte
Imatge de curs Fonaments de la readaptació a l'activitat física i la competició esportiva (3501MO3331/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Introducció a la readaptació a l'activitat física i l'esport. Fases de recuperació de l'esportista lesionat. Antecedents relacionats amb el concepte de readaptació. Anàlisi actual de la situació. Àrees de coneixement en què es basa la readaptació. La readaptació en la investigació actual relacionada amb l'esport. Patologia en l'esport. Biomecànica lesiva. Qualitats físiques. Característiques de l'esport. Fonaments de l'entrenament esportiu.