Imatge de curs Treball d'investigació (3501MO1756/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Realització d'na recerca bàsica o aplicada en l'àmbit del treball, les Relacions Laborals o els Recursos Humans.
Imatge de curs Auditoria de Recursos Humans (3501MO1753/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Metodologia per a les auditories de gestió i la millora sistemàtica de processos en Recursos Humans. Instruments d'avaluació i anàlisi del sistema de gestió de recursos humans. El quadre de comandament integral. Els sistemes d'informació per a la presa de decisions empresarials en matèria de gestió de recursos humans.
Imatge de curs Salut i Qualitat de Vida en el treball (3501MO1752/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Salut laboral, els processos organitzatius i relacionals en contextos laborals. El concepte de risc psicosocial i la seva mesura en l'àmbit laboral. Promoció de la salut en l'àmbit laboral. La qualitat de vida en el treball. Identificació de factors de protecció i de risc en l'àmbit laboral. Estudi de necessitats i suport psicosocial.
Imatge de curs Desenvolupament i direcció de persones i equips (3501MO1751/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Coordinació de les polítiques de direcció de persones amb l'estratègia de l'organització. Tècniques d'avaluació del potencial i de competències per al desenvolupament de persones. La gestió del talent: identificació del talent en les organitzacions. Disseny i implantació de polítiques de gestió de plans de carrera i de successió. Plans de comunicació interna i polítiques de motivació de les persones. Optimització de recursos dels membres d'un grup de treball de cara a la cohesió del grup i a la consecució de resultats per desenvolupar el treball en equip.
Imatge de curs Estrategia, cultura, clima i comportament organitzacional (3501MO1750/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Interacció entre individu i organització. L'estructura organitzacional i la seva incidència sobre el comportament i les actituds dels seus membres. La importància dels grups en les organitzacions. Cultura organitzacional. La socialització organitzacional. El paper de la informació i la comunicació en les organitzacions. Mesurament del clima organitzacional. Influència dels estils de lideratge, els processos de comunicació i motivació i les polítiques de personal. Tècniques de negociació i resolució de conflictes en les organitzacions. Gestió i aplicació d'eines per a la resolució de conflictes, la negociació i mediació en l'àmbit laboral. Gestió dels recursos humans i estratègia de l'organització.
Imatge de curs Perfil de l'empresari: tipus d'empresa i relacions entre empresaris (3501MO1749/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Estat de la cultura emprenedora a Espanya. Estudi especialitzat sobre tipologia d'empreses i el règim jurídic de creació d'empreses a Espanya. Relació entre elles. Introducció a conceptes com la competència empresarial, la propietat industrial (marques, patents...etc.) com actius rellevants en l'existència de les empreses, o els principis que regeixen el tractament jurídic de les crisis empresarials en el marc del Dret concursal.
Imatge de curs Gestió de la prevenció de Riscos Laborals (3501MO1748/2022)
Curs acadèmic 2022/23
El desenvolupament de la cultura preventiva en les organitzacions (mesura, avaluació, planificació, implantació). Models d'excel·lència per a la gestió de la prevenció de riscos laborals. La integració de la prevenció en els sistemes avançats de gestió.
Imatge de curs Processos laborals: procediments judicials i extrajudicials de solució de conflictes laborals (3501MO1747/2022)
Curs acadèmic 2022/23
La jurisdicció social i els reptes als quals s'enfronta: els conflictes laborals emergents, la necessitat de major rapidesa en la solució dels conflictes laborals. La gestió dels conflictes laborals en el marc dels mitjans de solució extrajudicial de conflictes laborals (mediació i arbitratge). La tasca de la jurisdicció social en la solució dels conflictes laborals. La pervivència dels principis que la sustenten. Debat sobre l'accés a la judicatura i formació de jutges del Social
Imatge de curs Gestió de la Seguretat Social (3501MO1746/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Estudi del sistema de protecció de la seguretat social. Requisits d'accés, naixement dels drets a les prestacions i mecanismes de reclamació. Règim sancionador i responsabilitat.
Imatge de curs Estratègies legals en l'àmbit de les Relacions Laborals (3501MO1745/2022)
Curs acadèmic 2022/23
I. Estratègies legals a Espanya i Europa: les tendències de flexiguretat aplicades a relació laboral en funció del context econòmic i social. Les tensions actuals en el joc entre la llei i la negociació col·lectiva. La coordinació entre les autoritats públiques en l'adopció i aplicació de normativa. Les polítiques de flexiguretat en relació a l'entrada, permanència i sortida de la relació laboral. La recepció d'aquesta estratègia per la negociació col·lectiva. II. Estratègies en l'àmbit internacional: la iniciativa de "treball decent" impulsada per l'Organització Internacional del Treball. Concepte, finalitat i contingut del principi de treball decent. Inici de classes: es preveu al novembre; final de classes: es preveu a principis de febrer. L’assignatura s’estructura de la següent manera: PART I. VESSANT D'ATORGAMENT D'EINES TEÒRIQUES PER CONÈIXER I GESTIONAR LES RELACIONS LABORALS: PART II. VESSANT PRÀCTICA. RESOLUCIÓ JURÍDICA DE PROBLEMES. PART III. VESSANT DE PROPOSTES DELS ESTUDIANTS A TEMÀTIQUES D'INTERÈS. PART IV. PART COMPLEMENTÀRIA EN ANGLÈS. CONFLICTES ESPECÍFICS EN LÀMBIT LABORAL INTERNACIONAL.
Imatge de curs Selecció de personal i incorporació (3501MO1744/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aprendre i practicar totes les parts que comporta un procés de selecció. Des de la demanda fins a la incorporació de la persona seleccionada. Es treballarà cadascuna de les parts perquè l'estudiant, a l'acabar el mòdul, sàpiga com fer front a una selecció de personal. En l'apartat de psicometria es veuran els aspectes que es tenen en compte a l'hora de construir un test, així com els diferents test que hi ha en el mercat.