Imatge de curs Bases de la investigació (3101G00109/2022)
Curs acadèmic 2022/23
El procés general de la recerca social des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Instruments de recollida d'informació. Criteris de qualitat de la investigació. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació social.
Imatge de curs Funcions i conceptes bàsics del dret (3101G00108/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'assignatura està dissenyada per a brindar coneixements útils a futurs professionals en pedagogia i treball social. Per això s'orienta al coneixement de problemes relatius al dret i la moral així com a eines pràctiques útils per a l'estudi de totes dues carreres.
Imatge de curs Fonaments d'economia (3101G00107/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Fonaments d'Economia: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Introducció a l'empresa; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament. La realitat econòmica actual.
Imatge de curs Claus històriques del món actual (3101G00106/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Estudi i interpretació del món actual a partir de l’anàlisi dels grans conflictes mundials i regionals del nostre temps en perspectiva històrica.
Imatge de curs Pensament contemporani (3101G00105/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Plantejaments bàsics de les discussions filosòfiques més importants del segle XX.
Imatge de curs Psicologia social (3101G00102/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'objectiu fonamental d'aquest mòdul és comprendre com la dimensió social del nostre mon configura la nostra realitat i com nosaltres configurem, al mateix temps, aquesta dimensió social. Per això s'estudiaran conceptes com la interacció social, la realitat social, la percepció social, els estereotips i prejudicis, les relacions intergrupals i les identitats socials, la influència social i les relacions de poder, entre d'altres.
Imatge de curs Innovació i investigació educativa (3101G00098/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquesta assignatura pretén endinsar l'alumnat en els processos de recerca educativa i en la innovació al servei de la millora en educació. Ofereix una panoràmica general per les diferents aproximacions metodològiques possibles (qualitatives i quantitatives) i per les diferents tècniques i estratègies de recollida i anàlisi de dades que s'hi poden articular. També aprofundeix en el concepte d'innovació docent, com a procés conscient orientat a la millora i a la resolució de problemàtiques educatives des de diferents perspectives.
Imatge de curs Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària (3101G00097/2022)
Curs acadèmic 2022/23
La principal finalitat de l'assignatura optativa "Investigació matemàtica a l'aula d'Infantil i Primària" és que els futurs mestres de les etapes d'Educació Infantil i Primària adquireixin els coneixements i les habilitats necessàries per fer que l’alumnat investigui a l’aula tot creant un ambient de resolució de problemes/reptes. Es posarà el focus en com desenvolupar i avaluar la competència matemàtica a l'aula, i més concretament en els processos matemàtics o dimensions del currículum de matemàtiques.
Imatge de curs Geografia en un món de canvi (3101G00090/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Geografia en un món de canvi és una assignatura optativa que proporciona els continguts disciplinars de la geografia i que complementa als continguts didàctics treballats a l'assignatura Ciències socials I. La Geografia ens ajuda a comprendre millor el món d'on venim i, a partir d'aquí, analitzar el món en què vivim i imaginar el futur que volem, des de la perspectiva de la sostenibilitat. El món actual és molt complex i canviant, per això la Geografia és una ciència que pot ajudar-nos a entendre aquests processos de canvi ambiental, polític, econòmic, social i cultural constants.
Imatge de curs Escola rural (3101G00078/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Escola Rural és una optativa orientada a l'alumnat que tingui interès per conèixer el funcionament i organització d'aquestes escoles. També pretén donar eines perquè els futurs i futures mestres es puguin adaptar millor i més ràpid a aquesta tipologia d'escola.
Imatge de curs Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquesta assignatura intenta complir un dels objectius de la menció en arts visuals i plàstiques per a mestres d'infantil i primària: comprometre's personalment amb l'art per tal de millorar l'educació (l'educació en termes amplis i generals, no només artística). En concret, pretenem fer-nos conscients que l'educació artística pot contribuir a la millora de la societat actual a través d'una de les seves característiques més mitificades i alhora infrautilitzades: la creativitat.
Imatge de curs L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació (3101G00063/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Fonaments, conceptes i metodologia de l'educació ambiental per a la sostenibilitat en l'àmbit escolar. Formació en temes socioambientals. Anàlisi i valoració de materials i recursos d'educació ambiental per a la sostenibilitat.
Imatge de curs El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Tipologia, anàlisi i preparació de treballs pràctics de laboratori o aula de ciències. Metodología didàctica basada en la manipulació i l’experimentació. Habilitats i tècniques elementals del laboratori escolar. El mètode científic com a recurs en docència. La Interdisciplinarietat des de les aules ciències com a recurs per la descoberta del medi i la seva potencialitat per desenvolupar competències claus en sostenibilitat.
Imatge de curs Direcció coral i instrumental (3101G00044/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Didàctica de la direcció coral i instrumental per a la seva aplicacio a l'escola d'infantil i primària. Es treballarà de forma pràctica l'actitud corporal correcta, tècnica vocal aplicada al cor infantil i tècnica vocal pròpia de cada estudiant. S'utilitzarà l'anàlisi i recerca de repertori per a veus iguals i per a formacions instrumentals senzilles. Es partirà d'un dossier basic amb una proposta de repertori basat amb canons i cançons a una i dues veus per la seva pràctica a la classe. Es treballarà la sensibilització auditiva i el control de l'afinació així com aprendre a donar el to corrrectament.
Imatge de curs Didàctica de l'educació musical (3101G00041/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L’assignatura pretén una formació en la Didàctica Musical partint del moviment i la dansa. El moviment apareix de forma natural i espontània en l’infant i es partirà d’aquest per ajudar a integrar tots els mitjans d’expressió i percepció musicals. La pràctica activa i participativa del dia a dia (individual i en grup) servirà a l’alumne per anar construint els seus propis aprenentatges. Es potenciarà la creació de projectes musicals amb la intenció de portar-los a escoles amb infants d’EI i EP.