Imatge de curs Pensament computacional i programació (3101G00156/2022)
Curs acadèmic 2022/23
El pensament computacional i molts dels entorns d’aprenentatge que s’hi associen s’està implantant cada vegada més a les escoles, als currículums oficials i a les polítiques d’educació en l’entorn europeu. Es fa, doncs, necessari donar suport als mestres en formació inicial per a què estiguin preparats per a introduir aquestes eines i estratègies a les aules. Les activitats realitzades en aquesta assignatura permetran: 1- poder identificar, dissenyar i implementar activitats relacionades amb el desenvolupament del Pensament Computacional a educació infantil i primària per a què promoguin un aprenentatge significatiu i adequat a cada etapa, 2- conèixer i adquirir pràctica en l’ús de les eines de programació i robòtica educativa per a la seva aplicació didàctica a les aules des d’una perspectiva transversal i relacionada amb les STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).
Imatge de curs Comunicació visual i musical per a usos acadèmics i professionals (3101G00148/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Llenguatges visual, musical i no verbals. Comunicació audiovisual, disseny gràfic, dibuix, fotografia. Retòrica visual i currículum ocult visual. Comunicació visual: perspectiva didàctica. Art-comunicació didàctica. Art Thinking. Cultura visual i arts, perspectiva crítica i ètica: feminisme i gènere, ecologisme, anticonsumisme, antiracisme. Música i so en la comunicació educativa. Educació de la veu. Recerca, selecció i ús d'informació amb les fonts adequades i les TIC.
Imatge de curs Català i castellà per a usos acadèmics i professionals (3101G00147/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Comunicació oral i escrita per a la docència. Recerca, selecció i utilització de la informació. Literacitat crítica. Interpretació i anàlisi crítica del discurs i del text. Comunicació no verbal. Tècniques d'exposició i argumentació. Producció de textos: adequació, coherència, cohesió. Expressió escrita en textos acadèmics. Els llenguatges científics en l'àmbit acadèmic.
Imatge de curs Anglès per a usos acadèmics i professionals (3101G00146/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Recerca, Selecció i ús d'informació en les Fonts adequades Tècniques d'Argumentació i Interpretació. Expressió oral. Parlar en públic. Escrita Expressió. Registres i tipologies textuals. Producció de Textos en diferents Llenguatges i Llengües. Tecnologies de la Informació i la Comunicació Llengua Estrangera a Nivell comunicatiu i d'ús: anglès.
Imatge de curs Societat, família i escola. Tecnologies (3101G00145/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Comprendre el concepte de ciutadania digital i aprendre a utilitzar didàcticament algunes tecnologies creatives a l'escola.
Imatge de curs Societat, família i escola. Teories i institucions (3101G00144/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L’objectiu del bloc d’aquesta assignatura és fer una aproximació teòrica a l'educació i desenvolupar una anàlisi crítica dels principals corrents pedagògics d'avui. Alhora pretén reflexionar sobre projectes educatius i controvèrsies educatives actuals i fer una mirada a la història de l'educació i la institució escolar.
Imatge de curs Societat, família i escola. Sociologia (3101G00143/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L’objectiu d’aquesta assignatura és comprendre les diferents perspectives sociològiques de l’educació i les seves contribucions a la política educativa i al context de l’escola. També poder copsar la centralitat de la Sociologia com a eina per a entendre millor els sistemes educatius actuals i les seves problemàtiques. L’assignatura pretén proveir als i a les futures mestres d’eines d’anàlisi des de la perspectiva sociològica que situïn l’educació en el marc de les societats multiculturals, democràtiques i desiguals, intentant promoure el compromís dels i les futures mestres amb l’ètica, l’educació i la justícia social.
Imatge de curs Didàctica de la música II (3101G00141/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Didàctica de la Música (II) és l'assignatura on es discuteixen, reflexionen i plantegen propostes als principals reptes de l'educació musical en el context de l'escola infantil i primària del segle XXI. Entre altres activitats, a l'assignatura es dissenyen i practiquen diferents enfocaments metodològics relacionats amb l'ensenyament-aprenentatge de la matèria. Aquest treball es farà basant-se en la pròpia pràctica a l'aula, el coneixement de recursos bàsics, i tenint també present l'exemple de pràctiques professionals considerades de referència en l'entorn proper o, si escau, en l'àmbit internacional. Amb aquestes premisses, les classes s'enfocaran principalment cap la formació de docents competents en la matèria, innovadors i creatius en relació a la seva didàctica, els seus materials i les formes d'aplicar-los.
Imatge de curs Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Obtenir uns coneixements bàsics i generals sobre l'evolució i renovació dels diferents estils i èpoques en la història de la música, per poder aplicar aquests coneixements a la nostra pràctica educativa. Aquest treball es farà escoltant, relacionant, analitzant i reflexionant sobre les diferents músiques i estils amb una finalitat eminentment didàctica.
Imatge de curs Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L’assignatura té com a objectiu conèixer els principis bàsics de la pràctica CLIL a l’aula de primària així com la preparació i avaluació de materials per a la seva implantació
Imatge de curs Naturalesa de la Ciència per a mestres (3101G00138/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Idees clau i continguts conceptuals estructuradors sobre la naturalesa de la Ciència i com abordar-la a infantil i primària. El mòdul presentarà i discutirà eines per a dissenyar unitats didàctiques de ciències amb les que es puguin treballar continguts i competències relatives a la naturalesa de la ciència
Imatge de curs Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L’escola sostenible. Exemples pràctics relacionats amb l'educació científica i ambiental. Realització de sortides i activitats en el medi.
Imatge de curs Tecnologies de la informació i la comunicació (3101G00114/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquest mòdul pretén desenvolupar en l'alumnat les competències tecnològiques i informacionals que permetin el seu desenvolupament personal i professional en el context actual.
Imatge de curs Avaluació de centres, programes i professionals (3101G00113/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Passos per al disseny d'una avaluació. Redacció d'indicadors. Instruments d'avaluació. Avaluació per competències.
Imatge de curs Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Una de les funcions que poden recaure sobre els professionals de la Pedagogia i/o del Treball Social és la direcció i/o gestió de centres i projectes educatius, socials i d'altres naturaleses. Aquesta assignatura és una introducció pràctica per l'adquisició i anàlisi de les competències que el professional ha d'adquirir per poder dur a terme aquesta funció de direcció i/o gestió de centres i/o projectes en qualsevol àmbit professional de qui exerceix la Pedagogia o el Treball Social.
Imatge de curs Teories i processos organitzatius (3101G00111/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquesta assignatura presenta els diferents paradigmes organitzatius (burocràcia, gerencialisme i models relacionals-deliberatius) i els projecte a l'àmbit socioeducatiu. Aquesta visió panoràmica permet situar els models organitzatius en relació als contextos on operen i, per tant, als reptes socials i educatius de cada moment.